Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/45

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭔ 44B]
᭔᭔
ᬲᬦᬾᬫᬫᬃᬕᬶ᭞ᬭᬕᬦᬾᬢᬦ᭄ᬓᬸᬢᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬭᬵᬓ᭄ᬱᬓᬤᬶᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬢᬍᬃᬭᬩᬶᬫᬶᬯᬄᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄᭞ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬭᬳᬶᬦᬵᬫᬤᭂᬧᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬭᬸᬗᬸ᭞ᬧᬸᬦ
ᬧᬶᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬜᬵ᭟᭑᭙᭞ᬢᬍᬃᬯᬮᬸᬬᬫᬓᬸᬢᬂ᭞ᬢᭂᬕᬮ᭄ᬮᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓᬾᬲᬫᬶ᭞ᬢᬸᬃᬳᬸᬦᬶᬂᬓᬤᬮᬶᬄᬘᭀᬭᬄ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬪᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᬦᬾᬫᬦᬶᬩᬦᬶ
ᬦ᭄᭞ᬲᭂᬭᬶᬂᬓᬧᬳᬶᬤ᭄ᬧᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬢᬍᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬭᬭᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬤᭂᬤ᭠ᬮᬶᬳᬦ᭄ᬩᭀᬬᬲᬫᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞ᬲᬮᬄᬫᬱᬫᬲ᭄ᬮᬶᬢᭂᬭᬦ᭄᭟᭒᭐᭞ᬲ
ᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬭᬹᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬧᬕ᭄ᬮᬳᬦᬾᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬦᬾᬲᬦᬾᬜᬭᬢᬂ᭞ᬗᬸᬩᭂᬭᬶᬦ᭄ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬫᬧᬧᬾᬱ᭄ᬝᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬲᬋᬂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬕ᭄ᬭᬤᬕ᭄ᬕ᭄ᬭᬸ

[᭔᭕ 45A]
ᬤᬸᬕ᭄᭞ᬗᬸᬩᭂᬭᬶᬦ᭄ᬲᬃᬯᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄ᬯᭂᬗᬶᬢᬦ᭄ᬩᭂᬜ᭄ᬘᬾᬦᬸᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬓᬭᬫᬾᬬᬦ᭄᭟᭒᭑᭞ᬲᭂᬫᭂᬂᬲᬓᬶᬂᬯᬯᬸᬓᭂᬤᬢ᭄᭞
ᬫᬦᬳᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬭᬶᬢᬶᬧ᭄᭞ᬤᬶᬚᬧᬘᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬃᬚ᭞ᬫᬮᬶᬄᬧᬶᬤᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬗᭀᬤᬜᬸᬲᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬂᬓᬮᬶᬧᬸᬢ᭄᭞
ᬤᭀᬄᬧᬭᬳᭂᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬢᬍᬃᬳᭀᬓᬫᬶᬯᬄᬭᬩᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬲᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬗᬾᬢᬗᬶᬦ᭄ᬓᬍᬕᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭒᭒᭞ᬲᬢᬢᬵᬗᬸᬩᭂᬃᬢᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬲᬯᭂᬗᬶᬯ᭄ᬗᬶ᭠
ᬜᬮᬶᬓ᭄ᬱᬶᬓ᭄᭞ᬓᬤᬾᬰᬲᬋᬂᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬦᬾᬳᬤᬸᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬫᬓᬶ᭠ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬓᬃᬬᬦ᭄ᬲᬬᬦᬼᬗᬶᬢ᭄᭞ᬭᬾᬄᬍᬲᬸᬢᬸᬃᬗᬸᬦ᭄ᬤᬧ᭄ᬗᬸᬬᬸᬓ᭄᭞ᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄᬘ