Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭒ 42B]
᭔᭒
ᬲᬬᬦ᭄ᬲᬸᬯᬾᬲᬬᬦ᭄ᬳᬶᬮᬶᬤ᭄᭞ᬢᬸᬃᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬚᬕᬇᬘᬮ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄᭟᭑᭐᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶᬗᬸᬭᬶᬂᬧᬥᬾᬯᬾᬓᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬧᬸᬜᬳᬾᬗᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬦ
ᬤᭀᬲ᭄ᬧᭂᬭᬄ᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦᬾᬲᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬂᬲᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢᬾᬧᬜ᭄ᬚᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃ᭞ᬲᭂᬫᬸᬓᬤᬶᬯᬯᬸᬩᬗᬹᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬤᬶᬫᬓ᭄ᬮᬬᬩᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬸᬦᬶᬂᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓᬂᬥᬶᬭᬶ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬂᬗᬜ᭄ᬚᬸᬄ
᭞ᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬂᬗᬗ᭄ᬕᭀᬓᬶᬢ᭟᭑᭑᭞ᬧᬗᬸᬦᬶᬳᬾᬲᬬᬦ᭄ᬮᬸᬫᬄ᭞ᬧᬸᬜ᭠ᬳᬾᬲᬬᬦ᭄ᬦᭂᬢᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᭂᬋᬱᬶᬥᬬᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄
᭞ᬩᬶᬗᬸᬂᬮᬸᬤᬶᬦ᭄ᬲᭂᬭᬶᬂᬮᬮᬶ᭞ᬭᬾᬄᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬢ᭠ᬦ᭄ᬓᬤᬶᬯᬶᬓᬦᬾᬧᭂᬘᬓ᭄᭞ᬦᬾᬓᬸᬫᬦ᭄ᬥᭂᬮᬂᬤᬸᬓ᭄ᬗᬸᬦᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᬬᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄

[᭔᭓ 43A]
ᬲᭂᬭᬶᬂᬫᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭟᭑᭒᭞ᬦᭂᬦᭂᬫ᭄ᬦᬾᬫᬭᬹᬧᬪᬵᬬ᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᬫᬸᬜᬄᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬧᬕ᭄ᬮᬳᬦᬾᬲᬬᬦ᭄ᬩᬤ᭄ᬩᬤ᭄᭞ᬕᭂᬭᬶᬗᬾᬳᬾᬮᬄᬜᬸᬲᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬧᬺ
ᬩᬢᬾᬲᬬᬦ᭄ᬩᬧᬶ᭞ᬲᬶᬧᬢᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬫᬜᬸᬲᬸᬢ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬤᬶᬫᬵᬓ᭄ᬮᬬᬩᬦ᭄᭞ᬓᬯᬶᬓᬦᬦ᭄ᬲᬬᬦ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬜᭂ
ᬭᭀᬤ᭄ᬦᭂᬤᬸᬦᬂ᭟᭑᭓᭞ᬢᬦ᭄ᬪᬷᬦᬵᬪᬬᬦᬾᬢᭂᬓᬵ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬳᬭᬶᬂᬫᬃᬕᬶ᭞ᬫᬳᬶᬍᬳᬦ᭄ᬜᬮᬄᬫᬱᬵ᭞ᬦᬾᬭᬸᬭᬸᬄᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬲᬸᬓᬦᬾᬫ
ᬮᬮᬶ᭞ᬲᬶᬦᬄᬭᬶᬂᬭᬕᬢᬦ᭄ᬮᬶᬗᬸ᭞ᬢᭀᬂᬢᬳᬾᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄ᬧᬶᬬᬭ᭞ᬓᬪᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢᬸᬃᬓᬸᬢᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬦᬧᬶᬳᬮᬵᬚᬕ᭄ᬫᬲᭂᬭᬄ᭟᭑᭔᭞ᬓᬤᬶ