Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭙ 39B]
᭓᭙
ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬮᬦᬾᬗᬢᬹᬢ᭄᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬦᭂᬓᭂᬢ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬢᬍᬃᬲᬦᬾ᭠ᬗᬮᬭᬧᬂ᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬘᭀᬭᬳᬾᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬦᬄᬤᬸᬭᬸᬂᬫᬺᬱᬶᬥᬬᬂ᭞ᬫᬫᬳᬬᬸᬓᬸ᭠
ᬮᬯᬃᬕᬶ᭟᭔᭑᭞ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬉᬢ᭄ᬢᬫᬦᬾᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬳᬶᬤᬵᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬓᬧᬳᬶᬤ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬜᬸᬓᬬᬂᬭᬕ᭞ᬢᬍᬃᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬩᬶᬗᬸᬂᬓᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬦ᭄᭞
ᬓᬶᬜ᭄ᬘᭂᬄᬕᭂᬢᬧᬾᬫᬗᬶᬮᬶ᭟᭔᭒᭞ᬦ᭄ᬢᭀᬫᬓ᭄ᬭᬡᬳᬶᬤᬵᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬫᬲᭀᬮᬄᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬫᬶᬓᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄ᬕᭂᬮᬄᬳᬦᬓ᭄᭞ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲ
ᬓᬶᬂᬧᬭᬵᬥᬭ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬲᭀᬮᬳᬾᬗᬶᬫᬸᬤᬶᬦ᭄᭟᭔᭓᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬚᬫᬫᬸ᭠ᬭᬸᬕ᭄᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄ᬚᬢᬶ᭞ᬦᬾᬓᬸᬫᬤ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬩᬺᬕᭂᬤᭂᬕᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳ

[᭔᭐ 40A]
ᬢᬶ᭞ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬫᬶᬯᬄᬧᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬩᬶᬩᬶᬢ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬵᬢᬦ᭄ᬩᬘᬶᬓ᭄᭟᭔᭔᭟᭠ᬓᬯᬶᬪᬵᬯᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬫᬶᬬᬶᬓ᭄ᬓᬓᬲᬸᬩᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬰᬰᬶᬄᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂᬢᬦ᭄ᬪᬷᬦ᭞ᬲᬸ
ᬦᬭᬾᬲᬸᬫᬬᬦ᭄ᬓᬶᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬘᬬᬦᬾᬕᬮᬂ᭞ᬋᬩ᭄ᬋᬩ᭄ᬧᭂᬢᭂᬂᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄᭟᭔᭕᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬲᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬓᬸᬫᬤ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬦᬄꦧᬭᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬍᬃᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄
ᬧᬧᭂᬢᭂᬗᬦ᭄᭞ᬜᬸᬓᬬᬂᬥᬾᬯᬾᬓ᭄ᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬢᬓᬸᬢᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬸᬳᬸᬓ᭄ᬥᬃᬫᬳᬸᬘᬶ᭟᭔᭖᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬘᬂᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬓᬫᬶᬬᬶᬓᬦ᭄ᬜᬦᬾᬧᬘᬂ
ᬗᬮᬶᬮᬶᬃ᭞ᬯᬶᬪᬯᬮᬦ᭄ᬓᬓᬲᬸᬩᬦ᭄᭞ᬘᬬᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬬᬦ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬓᬤᬶ᭠ᬰᬰᬶᬳᬾᬳᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬗᭂᬦ᭄ᬢᬾᬃᬕᬮᬂᬢᬸᬃᬧᬹᬃᬡᬫᬶ᭟᭚᭜᭚ᬧᬫᬃᬕᬶᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬗᬸ