Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕
ᬫᬶᬲᭀᬮᬄᬢᬦ᭄ᬓᬧᬸᬚᬶ᭟᭑᭓᭞ᬲᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬗᬤᬸᬓ᭄ᬳᬤᬸᬓ᭄᭞ᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬫᬭᬩᬶ᭞ᬫᬮᬦ᭄ᬲᭀᬮᬄᬓᬤᬳᬢᬦ᭄᭞ᬫᬫᬶᬢ᭄ᬭᬫᬼᬕᬦ᭄ᬥᬂᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬳᬭᭀᬳᬭᭀ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬲᬢᬢᬵᬫᬾᬮᬶᬓ᭄᭟᭑᭔᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬮᬦ᭄ᬲᭀᬮᬳᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬫᬤᭂᬓᭂᬢ᭄ᬢᬸᬃᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄᭞ᬧᬶᬦᬶᬓᬦᬾᬫᬢᬶ
ᬢᬶᬲᬂ᭞ᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬜᭀᬃᬚᭀᬃᬦᬾᬧᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬓᬮᬭᬮᬭ᭞ᬤ᭄ᬬᬵᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬳᬘᭂᬧᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭑᭕᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬲᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬦᬾᬫᬭᬕ
ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬵᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬓᬲᬲᬃ᭞ᬲᬦᬾᬲᬵᬢ᭄ᬯᬮᬸᬬᬥᬓᬶ᭞ᬓᬩᬺᬱᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭟᭑᭖᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂ

[᭓᭖ 36A]
ᬦ᭄ᬥᬲᬃᬗᬯᬾᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬵᬘᭀᬭᬳᬾᬓᬃᬥᬶ᭞ᬫᬯᬶᬢ᭄ᬗᬭᬸᬭᬸᬄᬓᬍᬕᬦ᭄᭞ᬩᬺᬕᭂᬤᭂᬕᬦ᭄ᬢᬍᬃᬩᬶᬩᬶᬢ᭄᭞ᬓᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬦ᭄ᬲᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬢᬓᬸ
ᬢ᭄ᬫᬜᬮᬭᬶᬦ᭄᭟᭑᭗᭞ᬜᬭᬢᬂᬓᬍᬕᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬗᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬦᬾᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬫᬵᬚᭃᬂᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬾᬢᬂᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬜᭂᬭᬶᬢ᭄᭞ᬓᬺ᭠
ᬚᭂᬢ᭄ᬓ᭄ᬭᬚᭂᬢ᭄ᬓᬲᬓᬶᬢᬦ᭄᭞ᬲᬬᬦᬼᬍᬄᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬢᬶ᭟᭑᭘᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬾ᭠ᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬍᬢᬸᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬫᬫᬾᬕᬮ᭄ᬫᬫᬮᬶᬂ᭞ᬕᭂᬮᬄᬳᬦᬓᬾᬓ᭄ᬯᬱᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬶ᭠
ᬗᬸᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬜᬭᬢᬂᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬓᬍᬕᬦ᭄ᬫᬦᬄᬧᬤᬶᬤᬶ᭟᭑᭙᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀ[strike/]ᬦ[/strike]ᬲ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬗᬸᬮᬸᬓ᭄ᬳᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᭀᬩᬩ᭄ᬲᭂᬭᬶᬂᬗᭂᬮᭀᬂᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬫ᭄ᬭ