Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/35

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭔ 34B]
᭓᭔
ᬰᬦᬾᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄᭞ᬦᬾᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬲᬦᬾᬫᬜ᭄ᬘᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬦᬸᬋᬤᬂ᭞ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫᬫᭀᬮᬶᬄ᭟᭗᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬵᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬦᬸ᭠
ᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬅᬃᬬ᭄ᬬᬗᭂᬫ᭄ᬩᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗᬬᭀᬦ᭄ᬕᭂᬦᬳᬾᬦᭂᬫ᭄ᬦᬫ᭄᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬓᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬲᭀᬭᬂᬘᭀᬭᬄ᭞ᬲᬂᬯᬶᬚᬬᬓ
ᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭟᭘᭞ᬲᬂᬧᬕᭂᬄᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬥᬸᬄᬭᬶᬂᬚᬕᬢᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬍᬃᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄ᬓᬤᬶᬢ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬵᬲᬾᬤᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬫᬾᬢᬾ
ᬮ᭄ᬚᬕᬢ᭄ᬲᬸᬯᬃᬕᬦ᭄᭞ᬨᬮᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭙᭞ᬋᬕᭂᬤ᭄‌ᬲᭀᬮᬄᬳᬾᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᬫᬢᬶᬲᬃᬯᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬫᬮᬶᬂᬫᬶᬯᬄᬫᬫᬾᬕ᭠

[᭓᭕ 35A]
ᬮ᭄᭞ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᭀᬩᬩ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬢᬾᬬᭀᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬧᬭᬵᬥᬭ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬫᬶᬗᬼᬢᭂᬳᬶᬦ᭄᭟᭑᭐᭞ᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬦᬾᬍᬢᬸᬄ᭞ᬗᬋᬕᭂᬤᬶᬦ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂ
ᬳᬢᬶ᭞ᬯᬶᬭᭀᬱᬲᬳᬫᬸᬭᬶᬭᬓ᭄᭞ᬕᭂᬫᭂᬲ᭄ᬫᬗᬜᬬᬫᬮᬶᬄ᭞ᬘᬶᬳ᭄ᬦᬵᬳ᭠ᬦᬓ᭄‌ᬩᬺᬓᬧᬓᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬦ᭄ᬯᭀᬮᬲᬵᬲᬶᬄ᭟᭑᭑᭞ᬫᬫᬮᬶᬂᬲᬳᬫᬫᬵ
ᬡ᭄ᬥᬸᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬢᬂᬲᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭟ᬢᬍᬃᬗᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬕᭂᬮᬄ᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬩᬭᬂᬢᬦ᭄ᬧᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬲᭀᬮᬄᬓᬲᬲᬃ᭞ᬗᬯᬾᬓᬘᭂᬤ᭄ᬥᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟᭑᭒
᭞ᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬲᬶᬥᬬᬂᬗᬜᬸᬢ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬭᬯᭀᬲᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬩᭀᬩᬩ᭄᭞ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬫᭂᬮᭀᬕ᭄ᬦᬧᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬢᬯᬂ᭞ᬲ