Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬫᬓᬲᬫᬶᬧᬗᬬᬄᬓᬮᬯᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬭᬓ᭄ᬱᬲᬳᬫᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬂ᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬲᬦᬾᬩᭂᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬓᬲᬭᬢᬂᬓᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬗᬸᬮᬢᬶᬧᬦᬯᬸᬶ
ᬬᬸᬄ᭞ᬧᬸᬭᬶᬫᬶᬯᬄᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬕᭂᬭᬶᬂ᭟᭓᭓᭞ᬲᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬭᬕᬕᬺᬳᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬧᬭᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬯᬮᬸᬬᬵᬕᬸ
ᬭᬸ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬭᬕᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡᬵ᭞ᬓᬫᬗ᭄ᬕᭂᬳᬂᬓᬤᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬭᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬲᬦᬾᬓᬋᬚᬓᬲᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬭᬳᬬᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭓᭔᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬕᬺᬳ
ᬲ᭄ᬢ᭞ᬫᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄‌ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬫᬢ᭄ᬩᬢ᭄ᬫᬜᬾᬤᬫᬫᬶᬲᬸᬄ᭞ᬦᬵᬗᬶᬂᬫᬵᬢᬹᬃᬫᬗ᭄ᬤᬲᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬫᬤᬲᬃᬳᬲᬶᬄᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞

[᭓᭑ 31]
ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬗᬯᬾᬓᬮᬾᬤᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬫ᭄ᬭᬕᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭓᭕᭞ᬢᬍᬃᬫᬲᭀᬮᬄᬢᬦ᭄ᬢᭂᬮᬤ᭄᭞ᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄‌ᬫᬥᬲᬃᬓᬬᬸᬦᬾᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬭᬕᬵ
ᬲᬳᬵᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬓᬵᬮᬳᬶᬤᬵᬫᬯᬘᬦᬵ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬭᬶᬓᬵᬮᬳᬶᬤᬦᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᭂᬕᬕ᭄ᬲᬳᬵᬯᬶᬭᭀᬱᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬶᬦᬳᬂᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭓᭖᭞ᬢᬦ᭄ᬤ
ᬤᭀᬲ᭄ᬫᬦᬄᬘᭀᬭᬄ᭞ᬗᬯᬾᬲᬓᬶᬢ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬶ᭠ᬭᬶᬳᬢᬶᬮᬦ᭄ᬩᭂᬦ᭄ᬥᬸ᭞ᬭᬶᬂᬓᬢᬸᬚᬸᬳᬶᬤᬳᬶᬯᬂ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬭᬢᬂᬫᬫᬦᬄᬳᬬᬸᬲᬢᬸᬯᬸᬓ᭄᭞
ᬲᬦᬾᬗᬯᬾᬓᬮᬾᬤᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬲᬂᬫ᭄ᬭᬕᬰᬸᬘᬶ᭟᭓᭗᭞ᬢᬍᬃᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬲᬬᬕ᭞ᬮᬾᬤᬂᬦᬫ᭄ᬧᬶᬳᬶᬤᬵᬫᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬭᬶᬓᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬭ᭠