Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘
ᬯᬄᬮᬶᬬᬦᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬓᬃᬬ᭄ᬬᬫᬫᬳᬬᬸ᭞ᬫᬬᬵᬚ᭄ᬜᬵᬫᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬜ᭄ᬮᬕᬂᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭟᭒᭒᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫ᭞ᬓᬚᬮᬭᬶᬦ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬧᬫᭂ
ᬓᭂᬮ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬗᬬᬄᬮᬦ᭄ᬧᬢᬦ᭄ᬥᬸ᭞ᬲᬵᬢ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦᬾᬩᭂᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬓᬲᬭᬢᬂᬫᬵᬯᭀᬄᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬳᬤᬸᬂ᭞ᬦᬾᬲᬶᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬗᬭᬧ᭄᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬩᬬᬸᬮᬦ᭄ᬧ
ᬗᬸᬦᬶᬂ᭟᭒᭓᭞ᬫᬮᬶᬳᬗᬯᬾᬦᬶᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄᭞ᬓᬯᭂᬯᭂᬳᬶᬦ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬸᬧᬄᬦᬾᬫᬲᬳᬶᬄ᭞ᬢᬍᬃᬫᬫᬶᬳᬭᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬶᬯᬄᬪᬬ᭞ᬢᬸᬃᬗᭂᬤᬸᬫᬶᬦ᭄
ᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬦᬸᬜ᭄ᬚᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬵᬯᬾᬄᬮᬮᬸᬧᬸᬢᬦ᭄᭞ᬜᭂᬮᬕᬂᬓᬃᬬ᭄ᬬᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭟᭒᭔᭞ᬳᬶᬧᬗᬬᬄᬮᬦ᭄ᬳᬶᬧᬜᬓᬧ᭄᭞ᬭᭀᬯᬂᬫᬮᬶᬄᬲ

[᭒᭙ 29A]
ᬦᬾᬓᬧ᭄ᬬᬭᬓᬲᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬗᬸᬩᬸᬄ᭞ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬫᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬪᬶᬦᬵᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬧᬘᬂᬜᬥ᭄ᬬᬵᬗᬯᬍᬲᬂ᭞ᬳ
ᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬦᬄᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬳᬲᬶᬄ᭟᭒᭕᭞ᬗᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬲᭂᬫᭂᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬯᬯᬸᬓᭂᬧᬶᬢ᭄‌ᬫᬕᬾᬕᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬢᬗᬶ᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬜᬵᬩᬗᬸᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬓᬓᭂ
ᬤᬲ᭄᭞ᬢᬸᬃᬲᬬᬕᬵᬦᬫ᭄ᬧᬧᬗᬸᬤᬸᬳᬾᬭᬯᬸᬄ᭞ᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬧᬘᬂᬕᬭᬧ᭄᭞ᬤᬳᬵᬫᬤᬩ᭄ᬤᬩᬦ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭟᭒᭖᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬲᭀᬭᬾᬫᬭᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬲᬫᬶ
ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬮᬶᬄᬕᬫ᭄ᬧᬶᬮ᭄᭞ᬢᬍᬃᬧ᭄ᬭᬩᭀᬢ᭄ᬫᬧᬸᬦ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬲᬦᬾᬫᬓᬸᬢᬂ᭞ᬓᬵᬮᬳᬸᬲᬦ᭄‌ᬢᬍᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬓᬸᬄ᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬂᬲᬶᬋᬧ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭠