Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/28

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭗ 27B]
᭒᭗
ᬚᬸᬂᬚᬸᬂ᭞ᬲᬫᬮᬶᬳᬓᬭᬳᬬ᭄ᬯᬂ᭞ᬓᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂᬲᬓᬶᬂᬪᬬᬦᬾᬫᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬢᬸᬯᬶᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬧᬫᬜ᭄ᬘᬦᬵ᭞ᬲᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬫᭂᬘᬤᬶᬦᬶᬦ᭄᭟᭑᭗᭞ᬲᬂᬤ
ᬤᭀᬲ᭄ᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬲᬦᬾᬲᬸᬕᬶᬄᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬩᬸᬢᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗᬬᬄᬫᬶᬯᬄᬧᬢᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬲᬮᬸᬯᬶᬃᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᬩᭀᬢ᭄ᬤᬗ᭠
ᬦ᭄‌ᬦᬾᬫᬵᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬩᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲᬶᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬗᬭᬸᬧ᭄᭞ᬢᬍᬃᬫᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬗᬸᬦᬶᬂ᭟᭑᭘᭞ᬢᬍᬃᬧᬢᬹᬢ᭄ᬳᬶᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄᭞ᬗᬍᬕᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬗᬬᬄᬲᬦᬾ
ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬫᬧᬇᬘᬲᬗᬸ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬲᬦᬾᬲᬤᭂᬭᬡᬵ᭞ᬳᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧᬵᬫᬮᬶᬄᬳᬸᬧᬄᬲᬦᬾᬫᬵᬦᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬾᬓᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬶᬭᬗᬶ᭠

[᭒᭘ 28A]
ᬦ᭄ᬜᬂᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭟᭑᭙᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬾᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬢ᭄‌ᬓᬧᬶᬳᬮᬂᬮ᭄ᬬᬦᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬭᬸᬗᬸ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬜᬥ᭄ᬬᬫᬫᬶᬬᬭ᭞ᬗᬶᬘ᭄ᬘᬾ᭠
ᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬩᬵᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬯᬮᬶᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᭂᬕᭂᬃᬓᬤᬶᬫᬸᬮᬵ᭞ᬜᬶᬥᬬᬂᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬᬫᬮᬶᬄ᭟᭒᭐᭞ᬳᬶᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬜ᭄ᬯᬾᬘᬦᬶᬦ᭄‌ᬭᭀᬯᬂᬜᬢᬸ
ᬢᬹᬢ᭄ᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬦᬸᬜ᭄ᬚᬂᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬦᬾᬓᬲᬭᬢᬂ᭞᭠ᬓᬤᬶᬧᬗᬦ᭄‌ᬫᬮᬶᬄᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬳᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄᭞ᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬯᬸᬄᬫᬣᬦ᭄ᬜᬵ᭞ᬓᬵᬮᬧᬸᬦᬶ
ᬓᬵᬓᭂᬤᬸᬫᬶᬦ᭄᭟᭒᭑᭞ᬳᬶᬧᬫᭂᬓᭂᬮ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬲᬸᬯᬾᬘ᭄ᬘᬵ᭞ᬥᬲᬃᬳᬲᬶᬄᬗᬯᬾᬳᬶᬦ᭄ᬲ᭄ᬮᬵᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬗᬬᬄᬲᬦᬾᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬓᬢᭂᬓᬦ᭄ᬪᬬᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯ᭞ᬫᬶ