Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22B]
᭒᭒
ᬕᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬧᭀᬮᬶᬄᬲᭂᬓᬵᬬᬍᬩᬶᬄ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬭᬩᬶ᭞ᬚᬕᬦᬸᬫ᭄ᬩᬲᬂᬲᬾᬄᬩᭂᬮᬸᬲ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬦᬾᬫᬭᬹᬧᬧᬬᬲ᭄᭞ᬫᬵᬲ᭄ᬫᬵᬲᬦ᭄‌ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬳᬓᬶᬤᬶ
ᬓ᭄᭞ᬦᬾᬓᬲᬮᬸᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬦᬸᬚᬸᬫᬮᬮᬸᬯᬲᬦ᭄᭟᭔᭕᭞ᬅᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬳᬓᬾᬮᬦᬂᬫᬺᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬭᬵᬓ᭄ᬱᬭᬩᬶᬦᬾᬲᬬᬂ᭞ᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬓ
ᬯᬸᬄᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬗᬲᭀᬃᬭᬯᭀᬲ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬗᬚᬶᬦ᭄ᬲᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬲᭀᬮᬄᬭᬯᭀᬲ᭄‌ᬲᬢ᭄ᬬᬵ᭞ᬜᭂᬭᬳᬂᬲᭂᬓᬬᬲᬫᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬸᬗᬸ᭞ᬗᬶ
ᬘᬾᬦ᭄ᬦᬾᬫᬭᬹᬧᬧᬬᬲ᭄᭟᭔᭖᭞ᬭᬩᬶᬦᬾᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬗ᭄ᬯᬍᬲᬂ᭞ᬳᬦᬓᬾᬮᬦᬂᬦᬾᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬭᬶᬗᬢᬹᬭᬂᬳᬬᬄ᭞ᬧᬕᭂᬄᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬫᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬲ

[᭒᭓ 23]
ᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬮᬯᬸᬄᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭀᬮᬄᬲᬃᬯᬳᬤᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄ᬩᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬲᬳᬶᬭᬸᬗᬸᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬗᬯᬾᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬪᬵᬕ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬓᬸᬋᬦ
ᬦ᭄᭟᭔᭗᭞ᬲᬫᬮᬶᬳᬧᬵᬢᬸᬢ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬓᬤᬶᬳᬲᬶᬳᬾᬫᬭᬩᬶ᭞ᬭᬶᬂᬩᬶᬬᬂᬳᬚᬶᬲᬂᬮᬦᬂ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬲᬫᬶ᭞ᬓᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬓᬸᬮᬵᬯᬃᬕᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬜᬵᬳᬲᬶ
ᬳᬾᬧᬢᬸᬄ᭞ᬢᬍᬃᬳᭀᬮᬲᬾᬫᬭᬢᬵ᭞ᬩᭀᬬᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᬶᬮᬶᬄᬓᬲᬶᬄ᭞ᬢᬸᬯᬶᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬥᬵᬳᬮᬸᬲ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬭᬗ᭟᭔᭘᭞ᬲᬂᬮᬦᬂᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬ
᭞ᬲᬸᬓᬭᬶᬂᬭᬩᬶᬳᬲᬶᬓᬶ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬲᬂᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬗ᭄ᬯᬍᬲᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᭀᬮᬄᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬲᬶᬥᬜᬸᬓᬬᬂᬭᬶᬂᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬮᬦᬂᬳᬳᬸᬓᬸᬤ᭄᭞ᬲ