Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬩᬯᭀᬲᬂ᭞ᬲᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬭᬩᬶ᭞ᬦᬾᬓᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄‌ᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬫᬵᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬩᬶᬦᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬲᬶᬄ᭞ᬦᬾᬲᬵᬓ᭄ᬱᬵᬢ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬳᬾᬓᬯᬸᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭀᬮᬄᬚᬵᬢᬶᬧ᭄ᬮᬧᬦ᭄᭞ᬗᬡ᭄ᬥᬧ᭄ᬓᬲᭀᬃᬢᬦ᭄ᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸ᭠ᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᬤᬵᬫᬦᬶᬲ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭟᭔᭑᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬩᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲ᭄
ᬓᬵᬮᬳᬂ᭞ᬧᬤᬾᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬚᬗᬦᬶᬱ᭄ᬝᬬᬂ᭞ᬫᬥᬾᬯᬾᬓ᭄ᬮᬸᬄᬢᬦ᭄ᬧᬳᬚᬶ᭞ᬚᬦ᭄ᬫᬵᬢᬢᭂᬓᬳᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬦᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬫᬦᬄᬲᬸ
ᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬚᬶᬦᬶᬦ᭄ᬲᬢᬢ᭞ᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦᬾᬲᬳᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬢᬸᬬᬸᬄ᭞ᬦᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭟᭔᭒᭞ᬫᬮᬶᬳᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬸᬲᬢ᭄ᬬᬵ᭞ᬲᬦᬾ

[᭒᭒ 22A]
ᬲᬶᬦᬳᬂᬭᬶᬂᬭᬩᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬫᬶᬯᬄᬲᭀᬮᬄ᭞ᬢᬍᬃᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬗᬶᬘᬮᬂᬲᬗ᭄ᬰᬬᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬗᬯᬾᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬢᬍᬃᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬫᬭᬲᬪ
ᬕ᭄ᬬᬵ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬭᬩᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬭᬸᬭᬸᬄ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬲᬦᬾᬮ᭄ᬬᬦᬦ᭄᭟᭔᭓᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬥᬂᬲᭂᬭᬳᬂ᭞ᬦᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬚᭂᬭᭀᬦᬶᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬶ᭞ᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂ
ᬧᬓᬸᬋᬡᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬩᬗᭂᬢ᭄ᬗᬫ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶᬕᬸᬡᬓᬵᬬᬵᬲᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬰᬬᬵᬫᬜᭂᬭᬳᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸ[strike]ᬦᬂ
ᬳᬸᬕᬶᬫᬶᬢᭂᬢᬶᬦ᭄᭞ᬫᬧᬶᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬗᬍᬗᬶᬢᬂᬯᭀᬄᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞᭟᭔᭔᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬵᬥ᭄ᬬ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬦ᭄ᬢᭂᬕᬮ᭄ᬮᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫᬩᬢᬶᬫᬤᬤ