Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑ 1B]

ᬧᬸᬄ
ᬕᬶᬡᬵᬤᬵ᭞
᭚᭜᭚ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭟᭜᭟ᬧᬧᬭᬶᬓᬦ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬵᬳᬲ᭄ᬢᬯᬶᬦᬬᬵ᭞ᬉᬣᬯᬶᬓᬧᬢᬹᬢᬦ᭄ᬲᬂᬫᬧᬶᬓᬸᬋᬦ᭄᭟᭜᭟ᬦᬫᭀᬩᬸ
ᬤ᭄ᬥᬵᬬ᭟᭜᭟ᬳᬢᬹᬃᬧᬶᬳᬸᬦᬶᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬡᬵᬤ᭟᭜᭟᭑ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬭᬲᬫᭂᬢᭀᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬚᬕᬳᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬢᬲᬂᬢᬢ᭄ᬯᬆ᭠
ᬕᬫ᭞ᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬲᬲᬸᬮᬸᬄ᭞ᬦᬸᬮᬸᬄᬉᬭᬶᬧᬾᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬲᬦᬾᬲ᭄ᬭᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬪᬵᬬᬦᬾᬓᬝᬵᬄᬢᭂᬫᭀᬓᬂ᭟᭒᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬧᬢᬹᬢ᭄ᬲᬭ
ᬢᬂ᭞ᬢᬢ᭄ᬯᬆᬕᬫᬦᬾᬕᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬢᬫ᭄ᬩᬵ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄ᬲᬃᬯᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬧᬜᬧᬸᬄᬯᬭᬩᬜ᭄ᬘᬦᬵ᭞ᬦᬾᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬚᬸᬉ

[᭒ 2A]
ᬭᬶᬧᬾᬲᬸᬪᬵᬕ᭄ᬬ᭟᭓᭞ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩᬸᬥ᭞ᬲᬲᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬯᬭᬄᬯᬭᬄᬓᬰᬹᬜᬢᬦ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬰᬩ᭄ᬤᬵᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬯᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸ
ᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬫᬃᬕᬶ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬧᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬸᬚᬄ᭟᭔᭞ᬢᬸᬯᬶᬲᬦᬾᬭᬸᬭᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬪᬷᬦᬵᬘᬭᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬄᬫᬃᬕᬶᬤᬗᬦ᭄᭞᭠
ᬩᬾᬮᬓ᭄ᬩᬾᬮᭀᬓ᭄ᬦᬕᭂᬮ᭄ᬲᬶᬓᬸ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬫᭂᬦᭂᬂᬫᬦᬸᬚᬄ᭞ᬫᬓᬾᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᬧ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬬᬸᬳᬓᬲ᭄᭟᭕᭞ᬧᬮᬶᬳᬦ᭄ᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬦᬸᬚᬄ᭞ᬓᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬧᬭ
ᬰᬸᬘᬶ᭞ᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬲᬂᬧᬭᬯᬶᬓᬸ᭞ᬲᬂᬫᬭᬕᬧᬕᭂᬄᬤᬳᬢ᭄᭞ᬲᬳᬵᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬄᬫᬃᬕᬶᬓᬰᬹᬦ᭄ᬬᬢᬦ᭄᭟᭖᭞ᬫᬃᬕᬶᬦᬾ