Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬳᬾᬯᭀᬮᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬓᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓᬚᬸᬂᬚᬸᬂ᭞ᬮᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬓᬗᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭟᭒᭓᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬓᬚ᭞ᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾ᭠
ᬫᬶᬘᬬᬂᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦ᭄᭞ᬗᬯᬶᬦᬂᬫᬤ᭄ᬯᬾᬧᬗᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬲᬸᬫ᭄ᬩᬄᬪ᭠ᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬬᬾᬦ᭄ᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬭᬯᬸᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬸᬬᬸᬢ᭄‌ᬫᬓᭂᬓᭂᬤᬾᬓᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬶ
ᬦᬳᬂᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬾᬤᬂᬗᬸᬭᬸᬓᬂ᭟᭒᭔᭞ᬢ᭠ᬍᬃᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬭᬰᬶᬱ᭄ᬬᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬲᬢᬢᬧᬕᭂᬄᬜᬾᬯᬓ᭞ᬫ
ᬥᬲᬃᬫᬦᬳᬾᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬲᬦᬾᬳᬲᬶᬄ᭞ᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬓᬢᬸᬤᬸᬄ᭞ᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬓᭀᬮᬳᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬧᬮᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬫ

[᭑᭘ 18A]
ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬦᬾᬗᬯᬾᬨᬮᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬵ᭟᭒᭕᭞ᬳᬶᬰᬶᬱ᭄ᬬᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬜᬶᬦᬳᬂ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭂᬂᬲᬳᬵᬫᬦᬄᬗᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬬᬕᬚᬕᬫᬦᬫ᭄ᬧᬵ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬲᬦᬾᬓᬚᬳᬶ
ᬦ᭄᭞ᬧᬗᬸᬦᬶᬂᬅᬦᬾᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬦᬾᬫᭂᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬲᬶᬥᬜᬸᬲᬸᬧᬂ᭞ᬫᬸᬧᬸᬢᬂᬧᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬦᬾᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬚᬕᬧᬸᬧᬸᬢᬂ᭟
᭒᭖᭞ᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬗᬢᬸᬭᬂᬥᬵᬦ᭞ᬫᬶᬯᬄᬬᬰᬢ᭄ᬯᬶᬳᬓᬶᬥᬶᬓ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬯᬍᬲ᭄ᬲᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬙᬦ᭄ᬤᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭞ᬗᬢᬹᬭᬂᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬵᬮᬧᬸᬭᬶ
ᬦ᭄ᬤᬦᬾᬭᬧᬸᬄ᭞ᬢᬸᬯᬶᬭᬶᬓᬵᬮᬦᬶᬂᬲᬸᬗ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬗᬢᬹᬭᬂᬭᬫ᭄ᬩᬵᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬗᬭᬸᬯᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬤᬸᬄᬓᬶᬢ᭟᭒᭗᭞ᬓᬵᬮᬳᬶᬕᬸᬭᬸᬫᬗᬚᬄ᭞ᬧᬗᬸ