Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖
ᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬶᬂᬉᬡ᭄ᬥᬕᬶ᭞ᬲᬦᬾᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬄᬲᬓᬶᬂᬫᬮᬸ᭞ᬢ[strike]ᬍᬃᬢᬦ᭄ᬲᬄᬜᬓᭀᬮᬳᬂ᭞ᬗᬋᬋᬄᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬧᬗᬸᬦᬶᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬫᬗᬸᬧᬚᬷᬯᬵᬯᭂᬓᬲ
ᬦ᭄᭟᭑᭙᭞ᬓᬵᬮᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢᬭᬸᬡᬵ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬗᬮᬧ᭄ᬭᬩᬶ᭞ᬭᬾᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬤᬸᬯᬾᬧᬓᬵᬃᬬᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬳᬶᬩ᭄ᬬᬂᬮᬦ᭄ᬳᬶᬳᬚᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᭂᬮᬤ᭄ᬲᬋᬂ᭠
ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬭᬩᬶᬲᬦᬾᬳᬤᬸᬂ᭞ᬲᬦᬾᬢᬦ᭄ᬘᬘᬤ᭄ᬭᬶᬂᬲᭀᬮᬄ᭞ᬢᬍᬃᬢᭂᬋᬄᬳᬦᬓ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬦᬾᬲᬸᬪᬵᬕ᭄ᬬ᭟᭒᭐
᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬤᬺᬯ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬢᭂᬕᬮ᭄ᬫᬶᬯᬄᬘᬭᬶᬓ᭄᭞᭠ᬅᬃᬣᬪ᭄ᬭᬡᬫᬵᬲ᭄ᬲᬰᭀᬘᬦ᭄᭞ᬫᬶᬦᬩ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬮᬶᬬᬦᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢᬾᬭᬭᬶ

[᭑᭗ 17A]
ᬲ᭄ᬢᬶᬩᬓᬶᬦ᭄᭞[strike]ᬭᬶᬂᬢᭂᬧᭂᬢ᭄ᬫᬱ[strike]ᬦ᭄ᬜᬵᬭᬯᬸᬄ᭞ᬓᬵᬮᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬲᬢᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᬸᬂᬳᬭᬶᬧ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬯᬸᬭᬸᬂ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬜᬵᬓᬮᬭᬮᬭ᭟᭒᭑᭞ᬧᬸᬧᬸ
ᬢ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬩᬯᭀᬲᬂ᭞ᬓᬧᬵᬢᬹᬢᬦ᭄ᬩᬶᬬᬂᬳᬚᬶ᭞ᬗᬃᬥᬶᬬᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬲᬢᬢᬫᬗᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬲᭀᬮᬳᬾᬘᭀᬭᬄᬓᬫ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬸᬤᬸᬢ᭄ᬗᬃᬥᬶ
ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬗᬚᬳᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬕᬶᬡᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬗᬋᬋᬳᬂᬭᬩᬶ᭞ᬢᬸᬃᬢᬦ᭄ᬮᬸ᭠ᬧᬸᬢ᭄᭞ᬫᬇᬘᬬᬂᬢᬢᬫᬶᬬᬦ᭄᭟᭒᭒᭞ᬅᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫ᭞ᬧᬭᬧᬸ
ᬢ᭄ᬭᬦᬾᬫᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬚᬶᬩᬶᬬᬂᬲᬦᬾᬲᬬᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾ᭠ᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫᬳᬸᬕᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬭᬶᬂᬩᬧᬳᬶᬩᬸ᭞ᬜᬶᬦᬳᬂᬫᬦ