Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕
ᬓᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬗᬯᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬧᬦᭂᬲ᭄ᬪᬭᬫᬜᬧᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯᬢᬸᬯᬸᬳᬾᬢᬦ᭄ᬫᬸᬧᬸ᭞ᬕᭂᬭᬶᬂᬪᬬᬢᬦᬺᬋᬤᬦ᭄᭞ᬧᬵᬧᬓᬃᬫᬗᬯᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬵ
ᬡᬧᬵᬢᬹᬢ᭄᭞ᬰᬵᬲᬦᬧᬕᭂᬄᬕᬫᭂᬮᬂ᭟᭑᭕᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬓᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬯᭀᬭᬾᬄᬤᬦᬾᬓᬸᬢᬢᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬦᬾᬮᬮᬶᬫ᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾ
ᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬓᬧ᭄ᬬᬭᬲᬳᬓᬓᭂᬫᬶᬢ᭄᭞ᬓᬫᬶᬬᬶᬓᬦᬾᬢᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬯᬯᬭᬶᬲᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬮᬸᬯᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬧᬕᭂᬄᬫᬜᬸᬦᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬯᭂᬮᬲᬵᬲᬶᬄ
ᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬦᬓ᭄᭟᭑᭖᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬢᬦ᭄ᬢᭂᬮᬤ᭄᭞ᬗᬋᬗᭃᬗᬂᬤᬶᬦᬵᬭᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬤᬦᬾᬧᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬕᭂᬮᬶ

[᭑᭖ 16A]
ᬤᬦᬾᬫᬗᬫ᭄ᬧᬢᬶᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬦᬾᬫᬲᭀᬮᬄᬍᬢᬸᬄ᭞ᬫᬫᬶᬲᬸᬄᬗᭂᬭᬯᭀᬲ᭄ᬓᬲᬃ᭞ᬕᭂᬫᭂᬲ᭄ᬫᭀᬩᬩ᭄ᬫᬮᬶᬄᬘᬸᬮᬶᬕ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬶᬮᬸ᭠
ᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬫᬓᬾᬮᬶᬗᬂ᭟᭑᭗᭞ᬫᬮᬶᬄᬧᬕᭂᬄᬗᬸᬢ᭄ᬲᬳᬵᬬᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬯ᭠ᬦᭂᬄᬯᬦᭂᬄᬫᬗᬩᬶᬄ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬦᬶᬦ᭄ᬫᬲᭀᬮᬄᬫᭂᬮᬄ᭞ᬲᬦᬾᬗᬯᬾᬗᬮᬾᬤ᭠
ᬗᬶᬦ᭄᭞ᬩᬭᬾᬲ᭄ᬳᬲᬶᬄᬢᬸᬃᬲᬸᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬸᬦᬶᬂᬫᬢᬶᬍᬲᬂᬭᬕ᭞ᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬸᬃᬲᬢᬶᬦᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬗᬚᬄ
ᬫᬾᬫᬾᬩᬧ᭟᭑᭘᭞ᬢᬸᬃᬫᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄᭞ᬗᬸᬭᬸᬓᬂᬕᬕᬶ᭠ᬡᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬢᬸᬯᬶᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬢᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᭂᬕᬮ᭄ᬫᬶᬯᬄᬭᬶᬂᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬧᬓᬵᬃ