Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬦ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢ᭞ᬲᬦᬾᬓᬕᬫᭂᬮ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭞ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄ᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᭂᬕᬸᬮ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭟᭗᭞ᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬲᬂᬳᬚᬶᬦ᭄ᬩᬶᬬᬂᬲᬂᬲᬶᬕᬮ᭞ᬲᬫᬶᬢᭂᬍᬩ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄
᭞ᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬆᬕᬫ᭞ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬦᭂᬍᬩᬂᬲᬸᬲᬷᬮᬵ᭞ᬲᭀᬮᬄᬭᬯᭀᬲ᭄ᬲᬫᬶᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬯᬶᬫᬦᬄ᭞ᬓᬧᬳᬬᬸᬤᬶᬦᬵᬭᬢ᭄ᬭᬶ᭟᭘᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬲᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬲᬶᬥᬗ
ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬗᬂ᭞ᬧᬧ᭄ᬮᬚᬳᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬦᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬵ᭞ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬩᬘᬶᬓ᭄ᬫᬲᭀᬮᬄ᭞ᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄ᬥᬃᬫᬦᬾᬍᬯᬶᬄ᭞ᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬥᬲᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬭᬳᬬᬸᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟
᭞᭙᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᭂᬭᬶᬂᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬫᬓᭂᬳᭂᬗᬦ᭄᭞ᬗᬭᬯᭀᬲ᭄ᬜᬶᬦᬳᬦᬳᬂᬳᬢᬶ᭞ᬚᬵᬢᬶᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬗ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬤᬸᬂᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬭᬯᬸᬄᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬶ᭠

[᭑᭐ 10A]
ᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬲᬓᬜ᭄ᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬫᬮᬶᬄ᭟᭑᭐᭞ᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬋᬓ᭄ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬓ᭄ᬗᬯᬾᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬦᭂᬕᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬶᬲᭂᬭᬦ᭄᭞
ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬓᭂᬓᭂᬄᬢᬸᬃᬲᭂᬫᬸᬢᬦ᭄᭞ᬓᭂᬩ᭄ᬬᬄᬓᭂᬩ᭄ᬬᬄᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬃᬓᬵᬦ᭄ᬤᬧᬂ᭞ᬢᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬫᬰᬶᬮᬢᬶᬤᬶᬂ᭟᭑᭑᭞ᬧᬕᭂᬄᬦᭂᬕᬓ᭄ᬲᬗᬵᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄
ᬢᭀᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬫᬰᬶᬮᬲᬮᬫᬶᬮᬫᬶ᭞ᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬫᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬫᬗᬯᬶᬦᬂᬭᬸᬲᬓ᭄᭞ᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦᬾᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬲᬾᬢ᭄ᬲᬾᬢ᭄ᬩᬶᬬᬤ᭄᭞ᬧᬶᬦᬶᬄᬪᬵ
ᬕ᭄ᬬᬤᬓᬶᬘᬸᬯᬶᬮ᭄᭠᭑᭒᭞ᬲᬫᬮᬶᬳᬬᬾᬦ᭄ᬧᬤᬾᬧᬘᬂᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬯᬭᬄᬲᬂᬫᬭᬕᬰᬸᬘᬶ᭞ᬳᬶᬤᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬳᬸᬡ᭄ᬥᬂ᭞ᬭᬯᬸᬳᬂᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬧᭂᬡ᭄ᬥᬓ᭄᭞