Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-suladri-04-350ppi.pdf/71

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭐70B]
᭗᭐
ᬲᬦᬾᬓᬲᬸᬩ᭄ᬲᬓ᭄ᬢᬶᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬧᬓ᭄ᬩᬸᬃᬩᬸᬃᬲᬓᬾᬂᬳᬫ᭄ᬩᬭᬵ᭞ᬧᬰ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄ᬳᭂᬡ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬳᭂᬡ᭄ᬥᬶᬄᬗ᭄ᬩᭂᬓᬶᬦ᭄ᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᭂᬭᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗᬺᬩᬸᬢ᭄᭞ᬲᬸᬫ᭄ᬫᬲᬭᬶᬗ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵᬲᬶᬓᬵ᭞ᬫᬗᬸᬜ᭄ᬘᬃᬭᬂᬧᬫᬸ
ᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬧᬦᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬳᬖ᭄ᬕᬹᬂ᭞ᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬢᭀᬂᬫᬓ᭄ᬚᭂᬳᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬤᬵᬲᬓ᭄ᬢᬶᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬢᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬫᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬲᬵᬧᬸᬳᬸᬦ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬫᬵᬲᬭᬶᬕᬭᬂᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬇᬤᬸ
ᬓᬸᬄᬬᬢ᭄ᬦᬵᬳᬦᬸᬮᬸᬂ᭞ᬗᬺᬕᭂᬧᬂᬳᬶᬤᬶᬧᬫᬮᬵ᭞ᬢᬸᬳᬸᬲᬶᬤᬶᬲᬓᬮᬵᬳ᭄ᬬᬂᬅᬤᬶᬕᬸᬭᬸ᭞ᬗ᭄ᬱᭂᬂᬤᬾᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬳᬲᬼᬤᬾᬢᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬫᬶᬫᬢ᭄ᬣᬶ᭟ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬵᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬓ᭄ᬕᬮᬵᬂ᭞
ᬤᬤᬶᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬧᬚᬸᬂᬓᬶᬮᬶᬂ᭞ᬫᬢᬶᬢ᭄ᬯᬭᬵᬅᬤᬵᬫ᭄ᬝᬢᬸ᭞ᬳ᭄ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬫᬩ᭄ᬬᬬᬕᬦ᭄᭞ᬩᬤᭂᬂᬲᭂᬗᭂᬤ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬬᬵᬲᬦ᭄ᬤᭂᬃᬓᬶᬮᬧ᭄ᬧᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬦᬶᬲᬸᬫ᭄ᬫᬵᬲᬭᬶᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬵᬂ᭞ᬚᭂᬚᭂᬄ
[᭗᭑71A]
ᬫᬦᬄᬏᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭟ᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬲᬸᬫ᭄ᬫᬵᬲᬭᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬳᬶᬡ᭄ᬥᬶᬓᬾᬲᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬳᬃᬰᬫᬶᬋᬗᬵᬂ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬲᬂᬲᬬᬵᬭᬶᬂᬳᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬧᬘᬂᬩᬸᭂᬗᬸᬦᬾᬢᬦ᭄ᬱᬶᬧᬶ᭞ᬧᬰ᭄ᬭᬫ
ᬦᬾᬫᬳᭀᬃᬍᬢᬸᬄ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬧ᭄ᬱᬸᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬵᬂ᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬦᬢᬲᬶᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬳ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬫᬢᬸᬫ᭄ᬧᬂᬵ᭟ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᭂᬮᬶᬲᬂ᭞ᬳᬯᬾᬄᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬲᬃᬯ᭄ᬯᬵᬧ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬶ
ᬗᬭᬤ᭄ᬱ᭄ᬤᬕᬶᬗᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬳᬚᬳᬦ᭄ᬫᬕ᭄ᬭᬸᬤᬸᬕ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬕᬚᬄᬫᬘᬦ᭄ᬲᬶᬗᬵᬩᬯᬶ᭞ᬯᬭᬓ᭄ᬩᭂᬭ᭄ᬯᬂᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬮᬸᬢᬸᬂ᭞ᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬳᬮᭀᬦ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬶᬩᬵᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬱᬋᬂ
ᬲᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬗᬶᬤᬶᬄᬢᬸᬮᬸᬂᬩᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬳᬧᬂᬫ᭄ᬓᬳᬤ᭄᭟ᬳᬧᬂᬲᬶᬤᬵᬩᬺᬲᬶᬄᬓ᭄ᬥᬲ᭄᭞ᬲᬯᬢᭂᬓ᭄ᬩᬗ᭄ᬓᬾᬦᬾᬤᬶᬦᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬭᬵᬳᬶᬩᬵᬗᬫᬄ᭞ᬩᬧᬵᬲᬭᬢ᭄‌ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬳᬩ᭄ᬲᬶ