Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-suladri-04-350ppi.pdf/51

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭐50B]
᭕᭐
ᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬤᬬᬸᬯᬸᬲ᭄ᬳᬶᬘᬵᬮᬸᬕᬻ᭞ᬓᬘᬶᬗᬓ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬦᬾᬋᬜᬸᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬵᬫᬗ᭠ᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬳ᭄ᬜᬾᬦ᭄ᬘᬳᬶᬦᬡ᭄ᬥᬂᬢᬢᬸᬳᬚᬓ᭄ᬤᬤ᭄ᬯᬵ᭟ᬯᬬᬦ᭄ᬩᬸᬬᬃᬫᬢᬹᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲ᭠
ᬓᬾᬂᬓᬭᬵᬂᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬤᬦᬾᬕ᭄ᬤᬾᬓ᭄ᬤᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭞ᬲᬦᬾᬲᬸᬕᬶᬄᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬵᬯᬬᬦ᭄ᬩᬸᬬᬵᬃ᭞ᬓ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬓᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬦ᭄᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬧ᭄ᬘᬓ᭄ᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬲᬓᬾᬂᬧᬤᬵᬤ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬳᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬤᬤᭀᬲᬻᬭᬫᬦᬾᬫᬾᬭᬂ᭞ᬤᬸᬓᬸᬄᬲ᭄ᬮᬤ᭄ᬭᬶᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬝᬶᬳᬸᬦᬶᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬘᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬗᬸᬭᬶᬳᬓᬾᬄᬓ᭄ᬫ
ᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄᭟ᬲᭀᬫᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬾᬓᬚ᭄ᬯᬂᬵ᭞ᬫᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬲᭂᬦ᭄ᬫ᭠ᬢᬶ᭞ᬦᬶᬓᬵᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬕᬕᬾᬲᭀᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬯᬸᬄᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬲ᭄ᬯᬾᬘᬵᬗ᭄ᬫ
[᭕᭑51A]
ᬤ᭄ᬫᬂ᭞ᬦᬾᬓᬵᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬋᬂᬫᬸᬤᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭟ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬤ᭄ᬬᬫ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬤᬵᬓ᭄ᬱᬶᬡᬵᬤ᭄ᬯᬂᬢᬮᬶᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭞ᬦᬶᬤᬬᬸᬤᬢᬸᬫ᭄ᬬᬃᬱᬵ᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬘᬸᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬾ
ᬢᭀᬫᬾᬫᬾᬜᬭᬢ᭄ᬣᬂᬵ᭞ᬲᬶᬤᬵᬫᬓ᭄ᬝᬶᬤᬤᬶᬳᬯᬸᬫᬓᭂᬤᬤ᭄ᬯᬵ᭟ᬫᬦᭂᬭᬾᬂᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬶᬮᬤ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬵᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬳᭀᬃᬢᬵᬲᬓ᭄ᬝᬶ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬯᬶᬓᬸᬦᬾᬓ᭄ᬢᭀᬕᬂ᭞ᬢ᭄ᬯ
ᬭᬵᬫᬾᬫᬾᬧᬘᬂᬓᬸᬫᬸᬤ᭄᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬫᬾᬫᬾᬦᭂᬕᬭᬂ᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬸᬂᬫᬢᬶᬳᬶᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬋᬂᬫᬸᬤᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭟ᬓ᭄ᬫᭂᬲᬸᬩᬵᬘᬳᬶᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳ᭄ᬤᬵᬗ᭄ᬮᭀᬂᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬤᬶᬲᬸᬩᬵᬦᬾᬲᬶ
ᬤᬵᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬝᬵ᭞ᬯᬬᬦ᭄ᬩᬸᬬᬃᬫᬵᬧᬫᬶᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬩᬶᬗᬃᬓᭂᬡ᭄ᬥᭂᬮ᭄ᬜᬕᭂᬃᬩᬓᬢ᭄᭞ᬲᬸᬫᬵᬲᬭᬶᬘᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬳᬸᬩᬤ᭄ᬓᬶᬬᬧ᭄᭟ᬫᬲᬵᬢᬾᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬢᬾᬤᭀᬫᬲ᭄᭞ᬓᬾ