Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗ 7B]

ᬬᬳᬶᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶ᭟᭐᭟ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬤᬸᬓᬸᬳᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬶ᭞ᬫᬲᬶᬮᬸᬫᬦ᭄ᬤᬤᬶᬩᬸᬭᭀᬦ᭄
᭟᭐᭟ᬲᬫᬶᬢᭂᬓᬧᬤᬫᬭᬸᬬᬸ᭞ᬳᭂᬩᭂᬓ᭄ᬫᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬦᬾᬮᬸᬄᬤᬾᬯᬶᬳ
ᬤ᭄ᬜᬦᬶ᭟᭐᭟ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬸᬫ᭄ᬩᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬩᬯᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄ᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬫᬦᬭᬸᬦᬾᬫᬳᬶᬮᭂᬳᬦ᭞ᬢᬾᬚ
ᬕᬸᬮᬶᬂᬮᬦ᭄ᬓᬓᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬸᬭ᭄ᬬᬫᬓᬮᬗᬦ᭄᭞ᬦᬾᬚᬢᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬩᬯᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬸᬢᬫ᭞ᬤᬤᬶᬫᬢᭂᬫ
[᭘ 8A]
ᬳᬦ᭄ᬕ᭄ᬭ᭞ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬲᬳᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬓᭂᬮᬸᬕ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬫᬭᬶᬂᬳᬬᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬲᬂᬭᬭᬾᬫᭂᬢᬸ᭞ᬭᬸᬧᬦᬾᬓᬤᬶ
ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬭ᭞ᬫᬗᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬶᬬᬶᬓᬾᬓᬗᭂᬩᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬯᬸᬳᬼᬮᬦᬦ᭟ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬫᬲᬸᬘᬶ᭞
ᬯᬯᬸᬢᭂᬓᬳᬓᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬗᭂᬮᬸᬃ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬤᬾᬯ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬸᬜᬳᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄ᬲᬶ
ᬯᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦ᭟᭐᭟ᬲᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬾᬧ᭄ᬭᬮᬶᬦ᭞ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬭᬭᬾᬦᬾᬓᬭᬶ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬦᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞