Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖ 6B]

ᬗᬸᬲᬧᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄ᬭᭀᬫᬦᬾᬩᬸᬬᬃ᭞ᬭᬭᬶᬲᬦᬦ᭄ᬧᬤᬫᬢᬸᬃ᭞ᬤᬾᬯᬭᬢᬸᬲ᭄ᬬᬸᬃᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞
ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᭂᬫᬸᬮᬭ᭟᭐᭟ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬭᬲ᭞ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬗᭀᬤᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾ
ᬫ᭄ᬬᬲ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬘᬭᬢᬸ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬦᬯᭂᬕ᭄ᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬤᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬭᬶᬫᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬓᬯᬸᬮ᭟᭐᭟ᬭᬭᬶ
ᬲ᭄ᬫᬜᬓᬸᬧᬂᬢᬗᬦ᭄᭞ᬲᬗᬓᬲᬾᬯᭀᬄᬳᬶᬮᬶᬗᬾᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬜᬦᬾᬓᬭᬶᬧᬗᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬭᬶᬂ
[᭗ 7A]
ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬜᬦᬾᬧᬢᬶᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬤᬤᬶᬳᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬋᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬳᬸᬘᬧ᭄᭟᭐᭟ᬜᬳᬶᬢᬾᬤᬾᬯᬶ
ᬳᬤ᭄ᬜᬦᬸᬳᭂᬤᬜᬳᬶᬫᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬦᬶᬭᬫᬭᬸᬧᬫᬘᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬸᬩᬭᬭᬾᬫᭂᬢᬸ᭞ᬳᬤᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬕᬸᬦ
ᬢᬫ᭞ᬤᬶᬢᬸᬜᬳᬶ᭞ᬩᬓᬮ᭄ᬩᬋᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬭᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᭂᬢᭂᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬫᬶ᭞
ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬩᬸᬮᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬳᬓᬾᬄᬧᬓᬳᬶᬧᬤᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬧᬤᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬗ