Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]

ᬦᬗᬶᬂᬤᭂᬩᭂᬢ᭄ᬫᬭᬶᬂᬘᬶᬢ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᭂᬲᬸᬧᭂᬤᬲ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬭᬲᬭᬶᬂᬘᬶᬢ᭞ᬫᬾᬄᬗᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤ
ᬦᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬕᬾᬢ᭄ᬳᬶᬮᬂ᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬩ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬲᬚᭂᬮᬾᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬫᬗᭂᬮᬶᬂᬫ
ᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯᬭᬢᬸᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄ᭞ᬮᬮᬶᬲ᭄ᬲᬦ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫ
ᬭᬶᬂᬲᬳᬯᬃᬩᬦ᭟᭐᭟ᬇᬜᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᭂᬗᬄᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬯᬂᬫᬃᬕᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬫᬸᬮᬶᬄ
[᭕ 5A]
ᬓᬚᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬧᬮᬶᬂᬤᬾᬯᬭᬢᬸ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬸᬭᬸᬗᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬢᬦᬶᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬲ᭄ᬯᬾᬘ
᭟᭐᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬦᬧᬶᬓᬾᬫᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬮᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬲᬢ᭄ᬓᬮᭂᬩᬸᬭᬶᬂᬓᬯᬄ᭞ᬓᬧᬦᭂᬲ
ᬦᭂᬫᬶᬦᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬢ᭄ᬭᬲ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬧᬲᬄ᭞ᬲᭂᬤᬶᬄᬓᬶᬗ᭄ᬓᬶᬂ᭞ᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬫᬭᬗᬦ᭄ᬕᬂᬳᬯᬓ᭄᭟᭐᭟ᬩᬸᬭᭀᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬳᭀᬯᬤ
ᬢᭂᬓ᭞ᬳᬤᬗᭂᬮᬸᬃᬮᬾᬦ᭄ᬫᬗᭂᬭᬶᬓ᭄᭞ᬳᬤ᭄ᬗᬶᬭᬶᬂᬬᬫᬗᬶᬭᬾᬂ᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬇᬩᬩᬸ