Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬬᬂ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬢᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬮᬦᬂ᭟᭐᭟ᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮᬾᬢᭂᬭᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬬᬸᬦ᭄ᬧᬶᬤᬶᬦᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬗᬕᭂᬫ᭄ᬲᬸ
ᬓᬗᬚᬓ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭞ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬮᬶᬲᬸ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬲᭀᬫᬄᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬤᬧᬓᬬᬸ
ᬦᬦ᭄᭟᭐᭟ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬢᬫ᭞ᬯᭂᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦᬯᬶᬥ᭄ᬥᬶᬧᭂᬦᬶᬳᬾᬧᬶᬦ᭄ᬤᬶᬫ᭄ᬭᬶᬂᬘᬶᬢ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᭂᬲᬸᬧᭂᬤᬲ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞
ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬓᬤᬶᬭᬭᬲ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬫᬤ᭟᭐᭟ᬇᬤᬾᬯᬲᬬᬗᬗ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬓᬬᬸᬦ
[᭔ 4A]
ᬲᬶᬤᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭞ᬲᬯᬭᬦᬦ᭄ᬩᬸᬲᬦᬦᬾᬓᬯᭀᬢ᭄᭞ᬳᬶᬫᬲᬶᬭᬄᬳᬩ᭄ᬭᬫᬸᬭᬸᬩ᭄᭞ᬲᬫᬶᬓᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾ
ᬯ᭞ᬲᬳᬩᬸᬤᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟ᬫᬲᬶᬄᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬫᬤ᭞ᬫᬦᬕᬶᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬧᬂᬮ
ᬓᬶ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬢ᭄ᬯᬄᬫᬯᬓ᭄ᬮᬾᬤ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬤᬓᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭞ᬦᬗᬶᬂᬓᬭᬶᬫᬭᬶᬂᬕᬃᬩ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬫᬶ
ᬢ᭄᭞ᬫᭀᬓ᭄ᬲᬄᬫᬭᬶᬂᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬓᬩᭂᬮ᭄ᬩᭂᬮᬦ᭄᭞ᬫᬤᬶᬗᭂᬳᬂᬫᬸᬜᬶᬫᬦ᭄ᬲᬶ᭄᭞