Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭒ 32B]
᭓᭒
ᬯᬶᬭᬾᬄᬤᬾᬯᬢᬲ᭄ᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬳᬦᬾᬳᬶᬮᬸᬢᬶᬩᬸᬲ᭄ᬚᬦᬶ᭞ᬦᬸᬚᬸᬳᬢᭀᬦᬾᬢᬢᬸᬃ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦᬾᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦᬼᬓᬤ᭄᭞
ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬧᬤᬓᭂᬮᬶᬄ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬦᬸᬢ᭄᭞ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬤᬲᭂᬦᬾᬫᭀᬤᬮ᭄᭟᭐᭟ᬦᬄᬳᬫᭀᬦ᭄ᬢᭀᬫ
ᬮᬸᬧ᭄ᬭᬕᬢᬂ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬚᬦᬶᬲᬸᬩᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓᭂᬫᬫᬮᬸᬓᬧᬭᬦ᭄‌ᬢᭂᬦᬦ᭄᭞ᬢᬾᬄᬓᭀᬧᬶᬩᬶᬬᬸᬲᬩᬶ
ᬢ᭄᭞ᬳᬤᬶᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬢᬕᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬲᬸᬩᬤᬶᬢᬸ᭞ᬫᬦᬶᬓ᭄ᬲᭂᬓᬃᬫᬦᬶᬓ᭄ᬢᭀᬬ᭞ᬩᬧᬚ
[᭓᭓ 33A]
ᬦᬶᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬩᬧᬗᬢ᭄ᬬᬂᬫᬲᬸᬘᬶᬳᬦ᭄᭟᭐᭟ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬶᬂᬧᬤᬸᬓᬸᬳᬦ᭄᭞
ᬕᭂᬦᬄᬩᬧᬦᬗᬦ᭄ᬲ᭄ᬫᬤᬶ᭞ᬫᬫᬕᭂᬳᬂᬢᬧᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬢ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗᬲ᭄ᬢᬯᬯᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭞ᬗ᭄ᬭᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬫ᭞
ᬮᬗ᭄ᬤᬧᬤᬭᬳᬬᬸ᭞ᬫᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬫᬜᬫ᭞ᬓ᭄ᬫᬩᬓ᭄ᬓᬩᬸᬓ᭄ᬧᬤᬳᬲᬶᬄ᭞ᬓᬾᬢᭀᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬫᬤᬓ᭄ᬓ
ᬤᬶᬕᬶᬗᬶᬦ᭄ᬚᬩᬧ᭟᭐᭟ᬓᬩᬦ᭄ᬤᬸᬗᬦ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬇᬤᬩᬕᬸᬲ᭄ᬓᬤᬾᬭᬓ᭟