Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬤᬦᬾᬤᬸᬓᬸᬄᬫᬗ᭄ᬭᬥᬦ᭞ᬤᬦᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬘᬭᬂᬧᬗᬲ᭄ᬢᬯ᭟᭐᭟ᬤᬤᬸᬓᬸᬄᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬸᬢᬫ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᭀᬮᭀᬧᬂᬬᭀᬕ᭄ᬖ
ᬲᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬗᬸᬯᬸᬧ᭄ᬦᬗ᭄ᬕᬳᬗ᭄ᬓᬶᬳᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬲ᭄ᬗᬸᬦᬶᬗᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬢᭂᬭᬸᬲ᭄ᬢᭂᬓᬦ᭄ᬓᬤᬾᬯᬢᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬲᬩ᭄ᬤᬫᬭᬶᬂᬳ
ᬓᬲ᭟᭐᭟ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬯᬶᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬳᬶᬬᬂᬓᬤᬶᬭᬢᬶᬄ᭞ᬤᬤᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬜᬾᬦ᭞ᬲᬶ
ᬤᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬦᬗᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬳᬤᬾᬯᬗᭀᬤ᭟᭐᭟ᬲᬶᬮᬩᭂᬓᬸᬂ
[᭓ 3A]
ᬬᬫᬫᬢ᭄ᬢ᭞ᬫᬗᬲ᭄ᬢᬯᬫᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᭂᬚᬭᬂᬚᬦᬶᬭᬶᬂᬦᬶᬭ᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬫᬢᬸᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲᬫᬦᬶᬓᬮᬦᬂ᭞
ᬮᬦᬂᬭᬶᬭᬶᬄ᭞ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬲᬦᬲᬶᬥ᭄ᬥᬶᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭐᭟ᬫᬮᬶᬄᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯᬫᬲᬩ᭄ᬤ᭞ᬦᬶᬭᬮᬸᬕ᭄ᬭᬢᭂᬓᬜᬳᬶ᭞ᬦ
ᬗᬶᬳᬶᬂᬜᬳᬶᬲᬸᬩᬳᭂᬮᬲ᭄᭞ᬳᭂᬤᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬯᬮᬶᬫᬗᭂᬦᬳᬗ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬶᬳᬤ᭄ᬜᬦᬶᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞
ᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶᬲᬶᬧᬶ᭞ᬦᬶᬗᭂᬄᬲᬩ᭄ᬤᬭᬶᬂᬳᬓᬲ᭞ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬯᬓ᭄ᬲᬸᬓᬲᬸᬩᬲ