Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭕ 25B]
᭒᭕
ᬲᬦᬾᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬸᬦᬸᬢ᭄ᬧᬧᬶᬗᬶᬢᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬳᬸᬢᬫ᭟᭐᭟ᬓᬾᬢᭀᬘᭂᬦᬶᬂᬕᬸᬦ
ᬢᬫ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬦᬓᬾᬫᬢᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬫᬦᬾᬫᬦ᭄᭞ᬮᬳᬬᬸᬦᬾᬓᬢᭂᬫᬸ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬧᬕᭂᬳᬂᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞
ᬳᭂᬤᬗᬯᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬢᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬤᬲᬃ᭟᭐᭟ᬇᬕᬸᬦᬢᬫᬦᬸᬧᬤ᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬗᬢᬸᬭᬂᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞
ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃᬧᬗ᭄ᬕᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄᭟᭐᭟ᬇᬕᬸᬦᬢᬫ᭞ᬦᬦ᭄ᬧ
[᭒᭖ 26A]
ᬤ᭄ᬥ᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬗᬢᬸᬭᬂᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃᬧᬸᬗ᭄ᬕᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬫ
ᬗ᭄ᬭᬲᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬤᬭᬾᬦᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭟᭐᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬯᬸᬫᬮᬚᬄ᭞ᬲᬶᬂᬜᭂᬳᬤᬳᬶᬘ᭄ᬘᬦ᭄ᬯᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶ
ᬦ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬮᬭ᭞ᬲᬶᬂᬜᭂᬓᬕᬾᬢ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬯ᭄ᬮᬄᬭᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬲᬓᬶᬂᬫᬶᬲ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬕᭂᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬗᬯᬸᬮ᭟᭐᭟ᬇᬤᬸᬓᬸᬄ
ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬇᬕᬸᬦᬢᬫᬦᬸᬳᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬯᭂᬮᬲ᭄ᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬓᬗᭂ