Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬢᬶ᭞ᬲᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬤᬤᬶᬲᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭟᭐᭟ᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬦᬾᬲᬗ᭄ᬳ᭞ᬩᬧᬦᬸᬢᬸᬭᬂᬭᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬳᬧᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬢᬲᬓ᭄᭞
ᬲᬓᬮᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮᬯ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬤᬾᬯᬢᬦᬾᬲᬫᬶᬦᬸᬤᬸᬳᬂ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬲᬫᬶ᭞ᬧᬧᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬳᬤᬓᬢᬳ᭄᭟᭐᭟ᬦᬗᬶᬂᬫᬦᬸᬢ᭄ᬫ
ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬤᭂᬓᬾᬧᬸᬭᬶᬧ᭞ᬳᬮᬲᭀᬮᬄᬳᬮᬢᬫ᭞ᬳᬬᬸᬳᬸᬮᬄᬳᬬᬸᬓᬢᭂᬫᬸ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬚᬤ
ᬤᬶᬫᬓᭂᬩᬂ᭞ᬤᬾᬯᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬤᬾᬯᬢᬦᬾᬫᬦᬤᬸᬳᬂ᭟᭐᭟ᬳᬧᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬢᬢᬲ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕᬩᭂᬦᭂᬂᬓ
[᭒᭒ 22A]
ᬗᬾᬤᬾᬯᬶᬳᬦ᭄ᬜᬦᬸ᭞ᬩᭂᬮᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬕᬸᬦᬢᬫ᭟᭐᭟ᬓᭂᬩᭂᬭᬗᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬫᭂᬭᬓ᭄᭞ᬳᬓᬾᬄ
ᬧᬓ᭄ᬲᬶᬧᬤᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬗᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᬢᬫᬦ᭄ᬲᭂᬓᬃ᭞ᬇᬫᬦᬶᬓ᭄ᬢᭀᬬᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄᭞ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬇᬫᬦᬶᬓ᭄ᬲᭂ
ᬓᬃ᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬶᬋᬗᬂᬲᬩ᭄ᬤᬦ᭄ᬳᬶᬩᬧ᭟᭐᭟ᬤᬤᬶᬗᬸᬲᬧ᭄ᬭᬶᬂᬘᬶᬢ᭞ᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬳᬢᬶᬦᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬬᬾᬄᬧ
ᬦᭀᬦᬾᬧᬢᬸᬭᬩ᭄ᬬᬲ᭄᭞ᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬧᬤᬧᬢᬸᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬤᬦᬾᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬚᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶ