Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭐ 20B]
᭒᭐
ᬲᬃ᭞ᬳᭂᬤᬗᬶᬯᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬤᬤᬶᬓᬯᬸᬮ᭟᭐᭟ᬢ᭄ᬭᭂᬲ᭄ᬦᬩᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬢ᭄ᬢ᭞ᬲᬤᭀᬭᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬾᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬦᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂᬧᬘᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬲᬦ᭄ᬘᬦᬦᬾᬦᭂᬫᬸᬳᬬᬸ᭞ᬲᬸᬓᬯᬶᬃᬬᬭᬶᬂᬦᬕᬭ᭞ᬓᬲᬫ᭄ᬧᬸᬮᬶᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟᭐᭟
ᬢᬢ᭄ᬫᬦᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬤᬚᬮᬦ᭄ᬓᬢᬄᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬤᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᭀᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬚᬢ᭞ᬯ᭄ᬢᭂᬂᬯ᭄ᬢᭂᬂᬓᬯᬳᬾᬓᬢᭂ
ᬫᬸ᭞ᬧᬓ᭄ᬲᬶᬭᬚᬲ᭄ᬗᬳᬚᬚ᭞ᬲᭀᬦᬬᬓ᭄ᬲᬶ᭞ᬲ᭄ᬤᬳ᭄ᬬᬃᬯᬢᭂᬲ᭄ᬲ᭄ᬯᬲᬶᬓ᭄ᬲ᭟᭐᭟ᬧᬤᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬬ
[᭒᭑ 21A]
ᬧᬤᬜᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬲᬃᬯᬳᬮᬧᬤᬫᬶᬫ᭄ᬧᬲ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬓᬸᬓᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬭᭂᬲ᭄ᬦᬩᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬦᬢ᭄ᬢ᭞ᬲᬶᬂᬜᭂᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬢᭂ
ᬓᭂᬤ᭄ᬫᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬗ᭄ᬳ᭟᭐᭟ᬲᬶᬂᬜᭂᬲᬩ᭄ᬤᬗᬯᬂᬳᬯᬂ᭞ᬳᬶᬘᭂᬫᬢᬓᬾᬦ᭄ᬭᬶᬂᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬘᭂᬦᬶᬂᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬤᬾᬯᬢ
ᬦᬾ᭞ᬳᬯᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬫᬗᭂᬭᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬗ᭄ᬳ᭞ᬤᬶᬢᬸᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬫᬶᬤᬃᬢ᭄ᬢᬗᬸᬦᬶᬗᬂᬭᬕ᭟᭐᭟ᬮᭀᬓᬦᬢᬦᬾᬳᬋᬧᬂ᭞ᬗ
ᬲ᭄ᬢᬸᬢᬶᬫᬳᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬧᬤᬩᬢᬭ᭞ᬧᬶᬂᬲᭀᬮᬲ᭄ᬮᬫᬦᬾᬘᬸᬓᬸᬧ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬭᬶᬂᬗ᭄ᬓᭂᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬕ᭞ᬭᬕ᭄ᬕᬚ