Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬧ᭄᭞ᬲᬫᬶᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬜᬬᬗᬂ᭞ᬳᬓ᭄ᬯᬾᬄᬧᬓ᭄ᬲᬶ᭞ᬲᬫᬶᬧᬤᬜᬬᬗᬂ᭞ᬲᬫᬶᬧᬤᬗᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭟᭐᭟ᬧᬤ
ᬗᬩᬯᭀᬳᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬧ᭄ᬢᬸᬃᬫᬢᭂᬧᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬜᭂᬩᬶᬲᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬲᬶᬩᬸᬭᭀ
ᬦ᭄ᬧᬤᬗᭂᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬢᭂᬦᬕ᭄‌ᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬯᬂᬫᬾᬫᬾᬩᬧ᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬦᬾ
ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬶᬘ᭄ᬘ᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬦᬾᬓᬭᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬓᬭᬶᬫᬫᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬜᬫᬧᬢᬸᬭᬸᬕᬸᬭᬸ᭞ᬩ᭄ᬬ
[᭒᭐ 20A]
ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬭᬄᬮᬶᬂᬳᬶᬂᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦᬾᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬲᬶᬂᬜᭂᬫᬢᬶ᭞ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮᬬᬳᬧᬂᬢᬢᬲ᭄᭟᭐᭟
ᬚ᭄ᬭᭀᬤᬸᬓᬸᬄᬰᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃᬚᬢᬶ᭞ᬯᭂᬓᬲ᭄ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭂᬚᬄ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓ
ᬍᬩᬸᬃ᭞ᬤᬶᬓᬯᬳᬾᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬓ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬦ᭄᭞ᬦᬫᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬇᬤᬸᬓᬸᬄᬲᭂᬓᬃᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭐᭟ᬤᬾᬯᬦ᭄ᬩᬧᬕᬸᬢᬫ᭞
ᬧᬤᬶᬗᭂᬳᬂᬳᬧᬂᬚᬢᬶ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬤᬤᬶᬫᬦᬸᬲ᭞ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬧᬢᬸᬢᬾᬲᬢᬸᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬮᬶᬄᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬤ