Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬲᬸᬰᬶᬮᬮ᭄ᬯᬶᬃᬜ᭞ᬫᬓᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬲᬓᬮᬫᬶᬯᬄᬦᬷᬱ᭄ᬓᬮ᭟ᬫᬤᬲᬃᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬳᬕᬫ᭞ᬗᬸᬮᬢᬶᬲᬸᬰᬷᬮᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬓᬫ᭄ᬩᭂᬮᬂ᭞ᬗᬫᭀᬮᬶᬳᬂᬩᬮᬶᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬭᬶᬂᬫᬓᬸᬤᬂᬧᬦᬵᬕᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬢᭂᬓᭂᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬢᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭟ᬢᬍᬃᬲᬓᬶᬂᬧᬯᬗᬸᬦᬦ᭄᭞
ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬄᬓᬯᬶᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᬃᬕᬶᬦ᭄ᬳᬤᬢ᭄‌ᬦᬶᬜ᭄ᬘᬧᬂ᭞ᬢᬢᬸᬚᭀᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬤᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬮᬶᬄᬓᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓᬂ᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬯᭂᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄‌ᬫᬺᬘᬧᬤ᭟ᬭᬶᬂᬧᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶᬏᬫ᭄‌ᬧᬾᬏᬮ᭄ᬅ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬓᬩᬸᬧᬢᬾᬦ᭄ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄᭞ᬩᬾ
ᬧᬾᬤᬮ᭄ᬅᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬓᭂᬢᬳᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬦᬶᬦ᭄ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬳᬤᬢ᭄᭟ᬏᬫ᭄‌ᬧᬾᬏᬮ᭄ᬅᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬫᬕᭂᬦᬄᬫᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶ᭞ᬫᬚᭂᬮᬶᬲ᭄ᬚᭂᬫ᭄ᬩᬶᬦᬍᬫ᭄ᬩᬕ᭞ᬅᬤᬢ᭄ᬲᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬵᬢᬸᬃ᭟ᬩᬾᬧᬾᬏᬮ᭄ᬅᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞
ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬸᬦᬶᬂ᭟ᬧᬮᬓ᭄ᬱᬡᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬕᬮ᭟ᬬᬦᬶᬂᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬳᬤᬢ᭄᭞ᬳᬯᬶᬕᬾᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄‌ᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᬓᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬕᬕᬫ᭄ᬩᭂᬮᬦ᭄᭞ᬬᬜ᭄ᬚᬕᬶᬧᬘᬂᬮᬸᬫᬓᬸ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬕ᭄ᬩᬕᬂᬫᬭᬶᬂᬧᬭᬸᬫᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬲᬯᬯᭂᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬤᬾᬰᬳᬤᬢ᭄᭟
[᭑᭒ 12A]
ᬢᬢᬢᬶᬢᬶᬦᬾᬳᬾᬮᬶᬗᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬘᬂᬜᬸᬭᬢᬂᬳᬯᬶᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬗᬯᬕ᭄ᬳᬯᬕ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬳᬯᬕ᭄ᬲᬶᬦᬄᬳᬸᬯᬸᬕ᭄᭞ᬳᬸᬯᬸᬕᬾᬗ᭄ᬭᬡᬬᬂᬳᬸᬲᬓ᭄᭞ᬩᭂᬜᬄᬮᬢᬶᬕ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬭᬶᬳᬶᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬂ᭟ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬳᬯᬶᬕ᭄ᬲᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬓᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬾ
ᬮᬶᬗᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓᬃᬤ᭄ᬤᬶᬲᬦᬾᬍᬫᭂᬲ᭄ᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬗᬮᬧ᭄ᬓᬲᭀᬭᬾᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬗᬶᬮᬶᬓᬂᬲᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭟ᬧᬓᬶᬮᬶᬢᬦ᭄ᬳᬤᬢ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬮᬦᬾᬗᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬦᬲ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬭᬸᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬓᬮᬾᬤᬗᬦᬾᬫᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬩᭂᬘᬶᬓᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫ᭄ᬬᬭ᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞
ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬶᬕᬸᬫ᭄ᬗᬬᬰᬬᬂ᭟ᬭᬯᬸᬳᬂᬢᬍᬃᬭᬶᬂᬤᬾᬰ᭞ᬧᬓᬶᬮᬶᬢᬦ᭄ᬲᬦᬾᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬩᭂᬓᭂᬮ᭄‌ᬮᬦ᭄ᬓᭂᬮᬶᬳᬦ᭄ᬤᬾᬰ᭞ᬫᬓᬫᬗ᭄ᬕᬮᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤᬫᬲᬋᬗᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬬᬰᬓᬾᬃᬣᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭟ᬢᬍᬃᬫᬭᬶᬂᬓᬘᬫᬢᬦ᭄᭞ᬓᬪᬸᬧ
ᬢᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶ᭞ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬳᬤᬸᬗᬾᬢᬸᬚ᭄ᬯᬂ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬲᬕᬶᬮᬶᬲᬕᬸᬮᬸᬓ᭄᭞ᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᭀᬲᬃᬧᬦᬬ᭞ᬲᬮᬶᬂᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬄᬜᬸᬚᬸᬃᬲᬶᬤᬳᬲᬄ᭟ᬳᬤᬢ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓᬂ᭞ᬢᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬜ᭞