Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/55

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭔ 54B]
᭕᭔
ᬢ᭄ᬣ᭞ᬗ᭄ᬢᬶᬲᬶᬦ᭄ᬫᬵᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬗᬸᬤ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᬮᬲ᭄ᬫᬗᬸᬢᬂ᭞ᬫᭂᬗᬮᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬤᬶᬚᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬩᭀᬬᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬳᬧᬧ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫ
ᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬗᭂᬮᬶᬤᬂᬭᬕ᭞ᬩᬶᬓᬲᬾᬫ᭄ᬮᬕᬾᬦ᭄ᬤᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬜᬭᬸᬤᬤᬶᬳᬦᬓ᭄ᬮᬵᬦᬂ᭞ᬲᬦᬾᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬭᬜ᭄ᬘᬵᬡ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᭂᬤᬳᬫᬗ᭄ᬭᬸᬭᬸᬄ᭞
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᭂᬜᬓ᭄ᬫᬵᬰᬶᬄᬲᬮᬄ᭟ᬲᬾᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬋᬓ᭄ᬳᬯᬳᬶ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬗᬯᭀᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬶᬲᬦ᭄ᬗᭂᬮᬳᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤᬶᬚᬚᬦᬶᬳᬮᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬶᬭᬚ᭄ᬯᬢᬓᭀ
ᬦᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬵᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬚᬮᬭᬦ᭄ᬱᬓᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬧᭂᬧᬢᬶᬳᬾᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬂᬲᬵᬫᬶ᭞ᬘᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬧᬟᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬵᬯᬦ᭄‌ᬭᭀᬯᬂᬧᬟᬫᬶᬮᬸ᭞ᬫᬗᬶ

[᭕᭕ 55A]
᭕᭕
ᬭᬶᬂᬓᭂᬫᭂᬓᬦᬕᬭ᭞ᬳᬢᬸᬭᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬦᬶᬭᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬧᬸᬓ᭄‌ᬦᭀᬭᬢᬸᬮᬓ᭄᭟ᬧᬧᬢᬶᬳᬾᬲᭂᬟᬶᬄᬲᬵᬫᬶ᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢᬻ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶ
ᬭᬶᬂᬢᬶᬩᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬦᬧᬶᬧ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬗᬸᬢᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬫᬭᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬩᭂᬦ᭄ᬤᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬟᭂᬧᬂᬧ
ᬫᬸᬜᬶᬦᬶᬭᬵ᭞ᬳᭂᬤᬘᬳᬶᬧᬟᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬫᬜᭂᬮ᭄ᬱᭂᬮᬂᬳᬯᬓ᭄ᬮᬘᬸᬃ᭞ᬧᬟᬲᭂᬟᬶᬄᬗᭂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭟᭜᭟
ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬮᭀᬕᬲ᭄᭞ᬢᭀᬮᬄᬢᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬭᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬧᬚᬮᬦᬾᬬᭂᬫᬢᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄᭞ᬲᬭᬯᬸᬳᬾᬭᬶᬂᬦᬕᬭᬵ᭞ᬓᬩᭂᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ