Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭗ 47B]
᭔᭗
ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬱᬄᬫᬕᭀᬜ᭄ᬚᬓ᭄‌‌ᬕᭀᬜ᭄ᬚᬵᬓᬦ᭄᭞ᬩᬯᭀᬲᬾᬲᬮᬾᬂᬲᬶᬫ᭄ᬩᬶᬗᬶᬦ᭄᭟ᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬳᬶᬤᬗᬬᬸᬦᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬫᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬜᬤᬂ᭞ᬧ
ᬦᬮᬶᬓᬡ᭄ᬥᬢ᭄ᬗᬄᬯᭂᬗᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬓᬾᬦᬓᬾᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬓᬸᬫᬫ᭄ᬩᬂ᭟᭜᭟ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬵᬗᭂᬢ᭄ᬳᬶᬯᬂᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬱᬓᬶᬢ᭄ᬭᬳᬢ᭄᭞
ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌‌ᬓᬾᬗᬶᬦ᭄‌‌ᬦᬵᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬡ᭄ᬦᬡ᭄ᬦᬳᬦ᭄᭟ᬓᬾᬢᭀᬳᬢᬹᬃᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬂᬳᬲ᭄ᬫᬸᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬕ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬓᬵᬬᬸᬦᬾᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬱᬓᬶᬢ᭄ᬢᭀᬂ
ᬩᬓᬢ᭄ᬓᭂᬡᬳᬂ᭟ᬤᬤᬶᬓᬗᭂᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬫᬶᬭᬕᬶ᭞ᬗᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬢᭀᬬᬦ᭄ᬢᬶᬗᬮ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄‌‌ᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬓᬧᬫᬺᬫᬦ᭄᭟ᬯᬯᬸᬢᬸᬭᬸᬳᬶᬤᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵ

[᭔᭘ 48A]
᭔᭘
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬬᭂᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬓᬧᭂᬫᬺᬫᬦ᭄ᬮᬦ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᭀᬕᭀᬕᬾᬭᬭᬶᬲ᭄ᬘᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬫᬂ᭟ᬧᬧᬲᬶᬳᬾᬫᬦᬶᬲ᭄ᬜᬸᬜᬸᬃᬗᬲᬶᬳᬰᬶᬄ᭞ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬢ᭄ᬓᬵ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢᬺᬲ᭄ᬫᬭᬧᬢᬶ᭞ᬚᬦᬶᬫᭂᬋᬫ᭄ᬤᬶ
ᬚᬩᬬᬦ᭄᭟ᬫᬮᬶᬄᬓᬾᬘᬧ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢᬺᬕᭂᬮᬸᬫᭂᬢᬗᬶ᭞ᬓᬬᬸᬦᬾᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬭᬸᬱᬓ᭄᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬫᬭᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᭂᬕᬢ᭄‌ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬭᬭᬶᬲ᭄ᬢᬶᬗᬮ᭄᭟ᬫ᭄ᬭᬄᬫ᭄ᬭᬸᬄᬕᬕᬸᬮᬶᬗᬾᬓᬕᭂᬮᬸᬢ᭄ᬧᬲᬶ
ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬫᬶᬄᬭᬢᬸᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄ᭞ᬳᭂᬮᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᭂᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬶᬦᬶᬧᬤᬶᬤᬶᬬᬦ᭄᭟ᬕᬮᬂᬓᬗᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬵᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬕᬸᬮᬶᬂ᭞ᬢᬸᬭᬸᬢᬸᬭᬸᬳᬬᬫ᭄᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬲ᭄ᬫᬶᬭᬂᬬᭂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞
ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃᬱᬳᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂᬫᭂᬢᬗᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬳᬶ᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬥᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬘᬮ᭄᭞ᬘᬬᬦᬾᬧᬘᬂᬫᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂ᭞ᬫᬺᬭᬯᬸᬧ᭄ᬭᬢᬸᬓᬯᬤᬮ᭄᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢᬺᬫᬧᬶᬫᬺᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬶᬭ