Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬵᬜᭂᬫᬓ᭄᭟ᬓᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬫᬓᭂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬤᬶᬧᬩᬶᬦᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬸᬲᬧ᭄ᬳᬸᬲᬧ᭄᭞ᬫᬦᬶᬲ᭄ᬜᬸᬜᬸᬃᬯ᭄ᬯᬘᬦᬦᬾ᭞ᬫᬶᬭᬄᬤᬲᬮᬄᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬩᭀᬬᬚᭂᬱ
ᬓᬾᬂᬳᬚᬶᬮᬮᬶ᭞ᬫᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬗᬯᬾᬦᬶᬦ᭄ᬭᬳᬬᬸ᭞ᬳᬶᬤᬾᬯᬳᬢᬸᬭᬂᬩᬧᬵ᭞ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᬤᬶᬧᬗᬬᬄᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬳᬧᬂᬤᭂᬕᬸᬫᬶᬦᬾᬭᬸᬱᬓ᭄᭟ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬧᬦ᭄ᬢᭂ
ᬲ᭄ᬲᬸᬩᭂᬬᭂᬲᬸᬫᭂᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬫᭂᬜᬵᬦ᭄ᬤᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬭᬢᬶᬳᬾ᭞ᬦᬄᬤᬾᬯᬗᬯᬲ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬤᭂᬫᭂᬘᬭᬲᬸᬳᬸᬤᬂᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬗᬸᬲᬧ᭄‌‌ᬬᬾᬄᬢᬶᬗᬮ᭄᭞ᬗᬯᬲ᭄ᬲᬵ
ᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬗᭂᬦᬄᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬫᬓ᭄ᬮᬶᬬᬩ᭄᭞ᬫᬓᭂᬮᬗᬦ᭄᭞ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄᬓᬢᭀᬦ᭄‌‌ᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬤᬶᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬵ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟ᬕᭂᬮᬸᬓᬬᬸᬦᬾᬫ

[᭓᭖ 36A]
᭓᭖
ᬜᬶᬗᬓ᭄᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬦᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬶᬢ᭄ᬱᬶᬢ᭄᭞ᬲ᭄ᬥᬶᬳᬾᬫᭂᬩᬮᬶᬓ᭄ᬮᭂᬕᬵ᭞ᬟᬸᬓᬶᬢᬦᬾᬤᬤᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬩᬸᬟᬸᬄᬓᬬᬸᬦᬾᬧᬺᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬲᬵᬡ᭄ᬥᬶᬓᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬾᬕᬃᬫ᭄ᬫᬶᬬᬃᬱᬶ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬸᬟᬸᬄᬢ᭄ᬯᬭᬧᬶᬯᬮ᭄᭟ᬚᬦᬶᬲᬸᬩᭂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᭂᬭᬢᬸᬢᬭᬶᬫᬵ᭞ᬧᬸᬱ᭄ᬧᬦ᭄ᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᭂᬫᬋᬓᬦ᭄ᬓᬵᬤᬶᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬲᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦᬾᬭᬢᬸ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬓᬾᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬧᬸᬭ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃᬬᭂᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬫᬦᬶᬲ᭄ᬜᬸᬜᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟ᬢᬗ᭄ᬓᬶ
ᬮᬦᬾᬲᬵᬫᬶᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬗ᭄ᬭᬵᬜ᭄ᬚᬶᬂᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬱᬋᬂᬓᬧᬸᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬳᬶᬕᬮᬸᬄᬫᬓᭂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᭂᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧᬫᬺᬫᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬩᬸᬱᬦᬦ᭄ᬩ