Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
᭒᭖
ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬪᬕᬸᬲ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓᬳᬶᬘᬾᬦ᭄ᬳᬚᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬳᬸᬫᬄᬲ᭄ᬯᬶᬚᬶᬯᬶᬚᬶ᭟ᬧᬶᬂᬢᭂᬮᬸᬓᬳᬶᬘᬾᬦᬤᬄ᭞ᬳᬶᬧᭂᬗᬮᬸᬓ᭄ᬭᬵᬡᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭂᬘᬓ᭄ᬲᬳᬶᬲᬳᬶᬢᬸᬬᬸᬄ᭞ᬚᬦᬶᬓᬳᬶᬘᬾ
ᬦ᭄ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬟᬾᬱᬦᬾᬫᬮᬸ᭞ᬲᬳᬶᬫᬳᬶᬧᬸᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬓᬦ᭄᭞ᬧᬟᬫᬗ᭄ᬮᭂᬕᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᭂᬗᬮᬸᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬓ
ᬘᬦ᭄ᬤᬵᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᭂᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬯᬢᬭᬲᬢᬸᬲ᭄ᬤᬶᬭᬶ᭞ᬧᬟᬬᭂᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬗᭀᬮᬲᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬚ᭄ᬭᬶᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬤᬾᬲᬦ᭄ᬢᬶ
ᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬧᬦᬧᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬯᬸᬮᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬵᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬾᬢᭀᬳᬶᬟᭂᬧ᭄‌‌ᬜᬳᬶ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬓᬾᬧᬋᬓ᭄ᬓᬧᬸᬭᬵ᭞ᬳᬶᬧᭂᬗᬮᬸᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬭᬶ

[᭒᭗ 27A]
᭒᭗
ᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬡ᭄ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬫᬵᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄᭞ᬲᬭᬯᬸᬳᬾᬭᬶᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭ᭞ᬓᭂᬜᭂᬫ᭄ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬜᬶᬗᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬵᬢᬹᬃ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬶᬄᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬄᬫᬵᬮᬶᬄᬳᬓᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬱᬓᬶᬂᬓᭀᬭᬶᬧᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬵᬜ᭄ᬭᬄᬱᬋᬂᬲᬵᬫᬶ᭞ᬳᬶᬧᬜ᭄ᬚᬶᬗᬵᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓᭂᬫᭂᬩᬳᬂᬳᬸᬫᬄᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄᬩᬳᬂᬬᭂ
ᬳᬦᬤᬄ᭞ᬳᬧᬂᬍᬕᭂᬧᬥᬤᬶᬦᬶ᭞ᬳᬶᬧᭂᬗᬮᬸ᭞ᬧᬥᬍᬕᭂᬫᬦᬶᬗᭂᬳᬂ᭟ᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄ᬧᬥᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬧᭂᬗᬮᬸᬱᬋᬂᬲᬵᬫᬶ᭞ᬧᬥᬫᬗᬺᬋᬄᬬᭂᬕᭂᬦᬄ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬤᬶᬢᬸᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞
ᬳᬸᬫᬄᬧᬥᬬᭂᬗᬭᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗᬶᬍᬳᬶᬦ᭄‌‌ᬚ᭄ᬭᭀᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄‌‌ᬲᭀᬭᬾᬓᬶᬘᬾᬦ᭄ᬢᬤᬸᬄ᭞ᬓᬍᬕᬦ᭄ᬫᬵᬦᬳᬾᬲᬳᬶ᭞ᬧᭂᬘᬓ᭄ᬢᬸᬬᬸᬄ᭞ᬚᬦᬶᬦᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬓᬵᬲᬸᬓᬦ᭄᭟ᬜᬩ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬶᬦᬲ