Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candrakirana-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬕᬸᬡ᭄ᬥᬸᬮ᭄᭞ᬚᬮᬭᬦ᭄ᬱᬓᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾᬮᬮᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬫᬜᬸᬫ᭄ᬧ᭄ᬦᬵ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬮᬫᬾᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬢᬹᬃᬡ᭄ᬦᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬓᭂᬲᬗ᭄ᬱᬭᬦ᭄᭞ᬍᬕᭂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬓᬵᬬᬸᬦᬾᬚᬸ
ᬫᬄ᭞ᬫᬗᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦ᭄ᬓᬵᬬᬸᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓᬶᬢᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬂ᭟᭜᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟᭜᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷᬓᬭᬶᬗᬸᬬᬂ᭞ᬤᬶᬦᬢᬳᬾᬓᬭᬶᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᭂᬤᬶᬳᬾᬓ
ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬓᭂᬧᬦᬱᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬳᬾᬭᬗᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬦᬶᬧᬶ᭞ᬫᭂᬦᬗᬶᬲ᭄ᬗᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬓᬵᬬᬸᬦ᭄᭞ᬩᬶᬩᬶᬗᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬢᭂᬲᬶᬭ᭞ᬧᬢᬾᬡᬦᬶᬭᬇᬓᬶ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗᬭᬸᬫ᭄᭞ᬲᬳᬶᬤᬸᬧᬾᬦᬦ᭄ᬤᬂᬮᬭᬵ᭟ᬓᬾᬫᭂ
ᬢ᭄ᬯᬲᬾᬂᬘᬶᬢ᭄ᬣᬵ᭞ᬓᬧᬶᬯ᭄ᬮᬲᬦ᭄ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬟᬸᬄᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬭᬄᬰᬶᬄᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬩᭀᬬᬧᬦᬶᬢᬳᬶᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬩᬲ᭄ᬩᬗᭂᬢ᭄ᬱ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬧᬫᬸᬮᬶᬳᬾᬫᬭᬶᬂᬇᬪᬸ᭞ᬳᬬ᭄ᬯ᭄ᬱᬶᬭᬧᬗᬾᬭᬦ᭄

[᭒᭐ 20A]
᭒᭐
᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬡᬲᬶᬭᬳᬦᬓ᭄ᬩᬶᬩᬶ᭞ᬭᬵᬢ᭄ᬡᬳᬬᬸ᭞ᬳᬦᬗᬶᬲ᭄ᬓᬭᬶᬭᬶᬂᬦᬢᬃ᭟ᬫᬵᬢᬹᬃᬭᬭᬶᬲ᭄‌‌ᬬᭂᬳᬶᬩᬬᬦ᭄᭞ᬱᬋᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬳᬶᬲᬗ᭄ᬳᬶᬢ᭄᭞ᬫᬶᬄᬭᬢᬸᬫᬵᬲ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬸᬲᬦᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬗᬶᬲ᭄
᭞ᬧᬩᬶᬦᬦᬾᬧᬶᬦᬲ᭄ᬮᭂᬘᬶᬂ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬺᬓᬸᬭᬸᬩ᭄ᬲᬵᬫᬶᬩᭂᬮᬸᬲ᭄᭞ᬘᬬᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭞ᬮᬶᬮᬬᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭂᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬮᬶᬫᬸᬭᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᬱ᭄ᬢᬻ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ
᭞ᬭᬶᬂᬢᬸᬫᬶᬦᬾᬗᬰᬶᬳᬰᬶᬄ᭞ᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌‌ᬩ᭄ᬬᬂᬚᬸᬫᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄‌‌ᬦᬾᬫᬵᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬭᬸᬫᬲᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬵᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬫᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬭᬶᬂᬳᬮᬲᬾᬳᬕᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬷᬰ᭄ᬯᬭᬫᭂᬗᬵᬦ᭄ᬤᬶ
ᬓ᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬫᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬢᬵᬗᬶᬲ᭄᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬯᬭᬧᬘᬂᬧᬱᬄ᭟ᬳᬶᬩᬬᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬶᬢ᭄ᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬵᬦ᭄ᬢᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬳᬸᬕᬶ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬳᬯᬦᬦ᭄ᬭᬸᬱᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳ