Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭐ 40B]
᭔᭐᭞
ᬢᬾᬧᬘᬂᬫᬜᬫ᭄ᬕᬸᬢ᭄᭞ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬕᬮᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬫᬓ᭄ᬢᬵᬓᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬓᬸᬮᬶᬢᬶᬂᬲᬃᬧ᭄ᬧᬯᭂᬮᬂ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬵᬗ᭄ᬮᬶᬗᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟
ᬫᬭᬶᬓᬶᬳᬤᬶᬕᭂᬮᬶᬲᬂ᭞ᬲᬯᬾ ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢᭀᬳᬤᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬢ᭄ᬢᬫᬫᬲᬯᬸᬃ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬫᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬓᬤᬶᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶᬩᭂ
ᬮᬶᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬫᬜᭂᬫᬓ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬳᬶᬃᬲ᭄ᬗᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬩᬯᭀᬗᬾᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥ᭞ᬭᬭᬶᬲᬳᬕ᭄᭞ᬧᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬫᬩ᭄ᬬ
ᬬᬸᬳᬦ᭄ᬧᬕ᭄ᬭᬸᬤᬸᬕ᭄᭞ᬫᬮᬳᬶᬩ᭄ᬓᬩᬢᬦ᭄ᬮᭀᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥ᭞ᬫᬜᭂᬭᬶᬢ᭄ᬫᬦᬕᬶᬄᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬳᬤᬶᬭᬖᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬢᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳ
[ ᭔᭑ 41A]
ᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄᭞ᬫᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬲᬶᬦ᭄‌ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬯᭀᬂᬤᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬲᭂᬩᬸᬄ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᬓ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬯᭂᬮᬂ᭞ᬗᬸ
ᬢᬄᬕᭂᬢᬶᬄᬫᬗᬫ᭄ᬩᬄᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬘᬸᬗᬸᬄ᭞ᬩᭂᬗᬾᬓ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬳᬶᬩᬦᬃ᭞ᬮᬶᬬᬸᬧᬗᬬᬄᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬕᬸᬂᬧᬳᬶᬲᬦ᭄ᬳᬸᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬤᬶᬭᬩ᭄ᬕᬸᬤᬶᬲᬸ
ᬯᬸᬤ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾ ᬚᬦᬶ᭞ᬤᬶᬢᬸᬧᬘᬂᬩᭂᬮᬶᬦᬯᬸᬃ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬤᬶᬢᬸᬮᬸᬲᬂ᭞ᬩᭂᬮᬶᬗᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬳᬤᬶᬦᬸᬯᬸᬃᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬤᬶᬚᬵᬚᬳᬤᬶᬫᬳᬦ᭄᭞ᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬢᬸᬲᬶ
ᬗᬚᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬦᬲᬸᬯᬾ ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬕᬡ᭄ᬥᬯᭂᬲᬶ᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬦᬸᬮᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬓᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬲᬗᬗᬶᬭᬶᬂᬓᭂᬤᬾᬓ᭄‌ᬬ