Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/40

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭐ 39B]
᭓᭙᭞
ᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬤᬶᬭᬖᬸᬩᭂᬮᬶᬫᬮᬶᬄᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬗᬮᬶᬄᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬳᬕᬸᬂ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬲᬃᬃᬧ᭄ᬧᬯᬃᬮᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬫᬢᬸ
ᬮᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬧᬘᬂᬫᬗᬶᬓᭂᬢ᭄ᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭞ᬲᬭᬢᬂᬳᬤᬶᬫᬗᬮᬶᬄ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬦᬸᬮ᭄ᬬᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬢᬦᬲᬸᬯᬾᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬕᬡ᭄ᬥᬯᭂᬲᬶ᭞ᬤᬾᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕ
ᬭᬢ᭄ᬦᬶᬫᬢᬸᬃ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬤᬾᬯᬳᬬᬸᬢ᭄ᬫᬸᬂᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄ᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬲᬃᬧ᭄ᬧᬯᭂᬮᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢ᭄ᬬᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬳᬸᬕᬶ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬳᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬤ᭄ᬬᬂᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬄᬤᬢᬵᬚᬭᬸᬗᬸᬯᬂ᭞ᬦᬶᬓᬶᬲᬩᬸᬓ᭄‌ᬲᬸᬢ᭄ᬭᬧᬸᬢᬶᬳᬾᬦᬾᬩ
[ ᭔᭐ 40A]
ᬳᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬩᭂᬮᬶᬲᭂᬭᬳᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬤᬶᬲᬃᬧ᭄ᬧᬗᬮᬶᬮᬶᬢ᭄᭟᭐᭟ᬧᬋᬓᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬳᬚᬓ᭄ᬳᬧᬂᬳᬤᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬘᬶᬳ᭄ᬦᬵᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬘᬳᬸᬃ
ᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬤᬶᬧᬜᬸᬗ᭄ᬲᬸᬗᬦ᭄᭟ᬤ᭄ᬭᬶᬓᬶᬳᬶᬤᬩᭂᬮᬶᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬤᬶᬦᬶᬳᬚᬓ᭄ᬤᬾᬯᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬳᬧᬂᬢ᭄ᬬᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬯᬮᬶ᭟᭐᭟
ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬵᬳᬶᬤᬓᬲᬸᬯᬾᬦ᭄ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬤᬶᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬭ
ᬖᬸ᭞ᬲᬸᬯᬾᬢᬦ᭄ᬫᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃᬪ᭄ᬓᬢᬶ᭟᭐᭟ᬚᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬶᬤᬢᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂ᭞ᬜᬾᬬᬭᬸᬂᬧᬸᬭᬸᬦ᭄‌ᬳᬶᬤᬧᬘᬂᬦᭂᬲᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤ