Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭕ 35B]
᭓᭕᭞
ᬳᬶᬘᬶᬮᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬧ᭞ᬦᬄᬫᬲᭀᬤᬩᬲᬂᬩᬧᬦᬾ ᬩᬲ᭄ᬲᭂᬤᬸᬓ᭄᭞ᬢᬸᬬᬸᬄᬫᬚᬮᬦ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬩᬯᬶ᭟᭐᭟ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾ ᬯᬶᬫᬲᭀᬤ᭞ᬢᬦᬲᬸ
ᬯᬾᬳ᭄ᬬᬗ᭄ᬕᬭᬗ᭄ᬕᬫᬫᬓ᭄ᬢᬲᬫᬶ᭞ᬜᬸᬳᬸᬦ᭄ᬧᬮᭀᬤᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬓᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬭᬲᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬭᬤᬾᬦᬵᬤᬾᬯᬶᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬳᬾᬦᬓ᭄ᬢᬲᬂᬦᬭ
ᬦᬵᬣ᭞ᬤᬶᬩᬮᬾ ᬫᬵ ᬲᬾ ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬜᬳᬶᬘᬶᬮᬶᬬᬦ᭄ᬲᬶᬄᬳᬤᬢᭂᬓᬫᬳᬶ᭞ᬳᬶᬬᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬭᬖᬸ᭞ᬲᭂᬥᭂᬂᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬜᬳᬶᬓᬃ
ᬫ᭄ᬫ᭞ᬭᬾᬄᬫᬫᬶᬲᬦ᭄‌ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬩᬧᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬵᬢᬳᬸ᭞ᬤᬾᬦᬵᬳᬶᬂᬚᭀᬄᬲᭂᬮᬢ᭄‌ᬲᬵᬕᬭ᭞ᬢᬸᬤᬸᬄᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬾ ᬦᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬓᬾᬢᭀᬘᭂᬦᬶᬂᬩᬧᬮᬸᬯᬲ᭄᭞
[ ᭓᭖ 36A]
ᬗᬦᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬮᬮᬶᬓᬳᬮᬲ᭄ᬳᬸᬥᬥᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤᬾᬯᬶᬭᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬶᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬫᬗᬭᬤ᭄ᬲᬂᬭᬕᬭᬸᬥᬵ᭞ᬲᬂᬕᬭᬸᬥᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬭᬤᬾᬦᬵᬤᬾᬯ
ᬫᬤᬩ᭄ᬤᬩᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭟᭐᭟ᬳ᭄ᬬᬗ᭄ᬕᬭᬗ᭄ᬕᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂ᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬤᬭᬦ᭄‌ᬤᬶᬢᬸᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄ᬕᬭᬸᬥᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬋᬂᬢᬶᬕᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸ
ᬦ᭄ᬤᬸᬦ᭄ᬲᬂᬕᬭᬸᬥ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬫᬬᬂᬲᬂᬕᬭᬸᬥᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬫ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬓᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬦ᭄ᬲᬸᬭᬦᬥ᭄ᬬ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬦᬺᬧᬢᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᭂᬭᬓ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬳᬶᬲ
ᬳᬲᬗᭂᬢᬸᬢ᭄ᬩᬸᬭᬶ᭞ᬓᬩᭂᬮᬢ᭄ᬲᬕᬭᬳᬕᬸᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬵᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬦᬵᬕ