Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭓᭐ 30B]
᭓᭐᭞
ᬯᬂᬫᬫᬸᬜᬶ᭟᭐᭟ᬦᬾᬲᬳᬶᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ᭞ᬓᭂᬫᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬮᬸᬄᬫᬗᭂᬜ᭄ᬚᬶᬢ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬦᬾ ᬓᬶᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬗᭂᬢᬢᬂᬧᬫᬺᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫ
ᬩᬩᬘᬸᬮᬸᬄ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬭᬶᬂᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬫᬵᬮᬶᬄᬭᬯᬸᬄᬧᬲᭀᬤᬬᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ᭞ᬲᬳᬵᬗᬢᬸᬭᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ
ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬥᬸᬄᬤᬾ ᬯᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂ᭞ᬓᬳᬸᬮᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᭂᬳᬵ᭞ᬓᭂᬦᬶᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬲᬦᬾ
ᬓᬶᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶ᭞ᬲᬋᬂᬓᬵᬮᬶᬄ᭞ᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬢᬦᬲᬸᬯᬾᬯᬸᬲᬜᭂᬓᬸᬮ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬭᬭᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬳᬬᬢ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾ
[᭓᭑ 31A]
ᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬵ᭞ᬳᬕᬸᬗᬾᬭᬶᬂᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵᬚᬸᬢᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬫᬢᬸᬃᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᬸᬭᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬸᬕᬶᬚᬸ
ᬭᬸᬲᬧᬸᬄ᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬭᬶᬤᭂᬳ᭞ᬫᬓᬓᬵᬮᬶᬄᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬚᬫᬮᬸᬧᬫᬦ᭄᭞ᬤᬶᬲᭂᬤ᭄ᬥᬦᬾᬫᬳᬦ᭄ᬗᬮᬶᬄ᭟᭐᭟ᬓᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶᬕᬚᬄᬫᬶᬡ᭞
ᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶᬤᬶᬢᬸᬦᬶᬭᬗ᭄ᬯᬯᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬜᬤ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬮᬫᬃᬩᬾᬲᬸᬓ᭄᭞ᬳᬧᬂᬫᬲᬶᬄᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬕᬫᬩᬸᬓᬧᬚᬮᬦᬾᬮ᭄ᬬᬸ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦ᭄ᬢᬢᬲ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭐᭟ᬫᬲᬶᬲᬶᬦᬸᬯᬸᬢ᭄ᬧᬭᬗᬦ᭄᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄᬤᬶᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲᬾᬧᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬗᬜ᭄ᬘᬶᬗᬳᬾ