Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭔ 24B]
᭒᭔᭞
ᬰ᭄ᬯᬾᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬮᬦᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬸᬪᬸᬫᬶ᭞ᬧᬘᬂᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬾ ᬗᬶᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬫᬸᬧᬸᬓᬸᬮᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬯᬮᬶ
ᬓᬤᬶᬓᬸᬦ᭞ᬤᬸᬓᬾ ᬓᬾ ᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬤ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬤᬶᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬮᭀᬓ᭟᭐᭟ᬲᬗᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬲᬫᬶᬗᬯᭂᬢᬸᬯᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶᬲᬂ
ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬢᬧ᭞ᬲᬂᬦᬵ ᬣᬦᬸᬮᬶᬳᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬮᬶᬬᬗᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬦᬸᬮᬶᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬰ᭄ᬭᬫᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬤᬾ ᬯᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬦᬮ᭞ᬫᬦᬗᬶᬲ᭄ᬲᬮᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᬸ
[ ᭒᭕ 25A]
ᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬤᬤᬶᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬪᬕᬯᬦ᭄ᬦᬭᬤᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬋᬂᬮᬶᬫ᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬵᬯᬦᬾᬓᬸᬫ᭄ᬥᬧ᭄ᬕᬮᬂ
᭟᭐᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬪᬕᬯᬵᬦ᭄‌ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬦᬵᬭᬤᬫᬜᬤᬗᬂ᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬺᬢᬶᬱ᭄ᬝᬲᬫᬶ᭞ᬲᬺᬕᭂᬧ᭄ᬲᬸᬧᬘᬭᬲᬫᬶ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢᬾᬦᬓ᭄ᬢᬸᬭᬸ
ᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬧᬦᬸᬂᬲᬸᬗᬶᬭ᭞ᬲᬤᬢᭂᬗᬶᬭᬲᬗᬚᬶ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭ᭞ᬫᬳᬾᬮᬾᬕ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬧᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄᭟᭐᭟ᬲᬤᬕᬶᬗᬶᬂᬳᬸᬧᬘᬭᬸ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬫᬗᬋᬧᬶᬦ᭄
᭞ᬳᬢᬧ᭄ᬲᬫᬶᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄᬳᬶᬤᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬦᬸᬮᬶᬳᬮᭀᬦ᭄ᬮᭀᬦ᭄ᬮᬸᬫ