Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭙ 19B]
᭑᭙᭞
ᬓ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬋᬱᬶᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᭂᬗ᭄ᬓᬸᬪᬸᬫᬶ᭞ᬘᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬭᭀᬭᬲ᭄ᬤᬶᬦᬳᭀᬫ
᭟᭐᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬋᬳᬂᬋᬱᭂᬧᬂ᭞ᬳᬭᬳᬂᬳᬸᬮᬶᬚᬦᬶ᭞ᬳᬧᬗᬳ᭄ᬬᬧᬥᬦᬯᬂ᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬢᬸᬃᬓᬾ ᬦ᭄ᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬫᬸᬂᬧᬸᬂᬳᬶᬤᬳᭂᬦᬸᬤᬶᬦᬶ᭞ᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ
ᬢᬧᬦᬾᬮᬶᬬᬸ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬸᬲᬦ᭄ᬫᬩᬯᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬋᬱᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬓᬮ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬲᬂᬋᬱᬶᬲᬶᬦᬫ᭄ᬬᬦ᭄
᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃᬲᬓᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᭀᬫᬫᬮᬶᬄᬭᭀᬭᬲ᭄ᬤᬶᬦ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬶᬤᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬋᬱᬶᬫᬢᬸᬃᬲᬫᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶ
[ ᭒᭐ 20A]
ᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬢᬶᬬᬂᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬢᬸᬮᬓ᭄᭟᭐᭟ᬧᭂᬤᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬗ
ᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬦᬄᬫᬚᬮᬦ᭄ᬳᬧᬂᬫᭂᬮᬄ᭞ᬓᬮᬶᬄᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬲᬫᬶ᭞ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬳᬶᬤᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬗᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬂᬧᬭ
ᬫᬾᬦᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬫᬳᬾᬦᬓᬦ᭄᭞ᬫᬕᬸᬦᭂᬫ᭄‌ᬲᬫᬕᬸᬡᬶᬢᬵ᭟᭐᭟ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬲᬗᬕᬸᬦᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗᬃᬲ
ᬫᬶ᭞ᬲᬤᬕᬶᬗᬶᬂᬯ᭄ᬯᬗᬶᬂᬧᬸᬭ᭞ᬲᬫᬮᬶᬮᬫᬚᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬧᬥᬧᬲ᭄ᬮᬾᬂᬲᬾ ᬮᬾᬭᬶᬦ᭄᭞ᬫᬧᭀᬲᭀᬗᬦ᭄ᬧᬢᬸᬭᬸᬮᬸᬄ᭞ᬦᬾᬫᬭᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬩᬚᬂ᭞ᬓ