Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/15

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭔ 14B]
᭑᭔᭞
ᬲᬢ᭄ᬭᬶᬬ᭟᭐᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬢᬸᬃᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬳᬚᬶ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬲᬂᬦᬵ ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬯᬸᬢᬂᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾ
ᬦ᭄ᬫᬳᬶ᭞ᬲᬶᬭᬧᬢᬶᬄᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬓᬲᬾᬗᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬤᬾᬦᬶᬭᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬫᬵᬲ᭄ᬫᬶᬢ᭟᭐᭟ᬳᬾ
ᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬦᬾᬲᬳᬶᬢᭂᬓᬵ ᭞ᬲᬂᬮᬶᬦᬶᬗᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬗ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜᬭᬢᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓᭂᬦᬶᬫᬜᭂᬤᬬᬂᬳᬸᬕᬶ᭞ᬲᬂᬦᬵ ᬣᬫᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬦᭂᬄᬲ
ᬚᬓᬾᬢᭀᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬧᬲᬂᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬩᬸᬯᬢ᭄᭞ᬦᬄᬳᬓᬾᬢᭀᬲᬸᬩᬲᬳᬶ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬘᬳᬶᬯᭂᬓᬲᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄
[ ᭑᭕ 15A]
᭟᭐᭟ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬦᬺᬧᬢᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬶᬦᬵᬗ᭄ᬓᬯᭀᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜᬳᬢᬂᬳᬕᬶ᭞ᬓᭂᬦᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬮᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬜᬤ᭄ᬬᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭞ᬳᭀᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬓᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶ᭞ᬢᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬦ᭄ᬫᬗᬸᬦ᭄ᬳᭀᬫ᭟᭐᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬵ
ᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬓᭀᬦᬾᬓᬢᬢ᭄ᬯᬦ᭄ᬜᬘᬳᬶ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬕᬸᬂᬫᬸᬯᭂᬃᬚᬕᬢ᭄᭞ᬫᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬳᬧᬂᬢᬶᬮᬶᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬓᬕᬸᬗᬦᬾᬘᬳᬶ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬯᭂᬓᬲ᭄ᬧᬲᬂ
ᬢᭂᬫᬸ᭞ᬭᬾᬄᬢ᭄ᬯᬭᬲᬳᬸᬤ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬢ᭄ᬫ᭞ᬓ᭄ᬭᬫᬦᬶᬂᬫᬫᬸᬮᬧᬤᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬢᭀᬂᬦᬸᬕᬵ᭞ᬧᬘᬂᬫᬸᬧᬸᬩᬸᬯᬄᬚᬭᬓ᭄᭟᭐᭟ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬦᬗᬸᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬢ᭞ᬬ