Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘ 8B]

ᬤᬮ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶᬓ᭄ᬯᬾᬄᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬓᬢᬸᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬲᬂᬦᬢᬵ᭠ᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᭀᬧᬢᬶᬄᬢᬓᭀᬦᬶᬦ᭄ᬫᬮᬸ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬩᬸᬤᬶᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬳᬤᬓᭂᬮᬯᬦ᭄ᬫᬳᬸ᭠
ᬭᬶᬧ᭄᭞ᬯᭀᬂᬦᬯᬸᬲ᭞ᬤᬯᭂᬕ᭄ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬮᬸᬧᬸᬢᬦ᭄᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬶᬭᬶᬲ᭄ᬓᬕᬕᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬭᬄᬚᬢ᭄ᬫᬦᬾᬫᬢᬮᬶ᭞ᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬲᬶᬓᬶ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲ
ᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬓᬂᬚᬸᬚᬸᬳᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬤᬫᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸᬤᬾᬲ᭞ᬩᬯᬸᬫᬭᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬓᬭᬶᬲ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬫᬸᬚᬭᬶᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬭᬚᬬ᭟᭐᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬮᬯᬸᬢ᭄ᬗᬾᬦ᭄ᬢᭂᬭᬂ᭞ᬦᬾᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬓᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶ
᭞ᬫᬶᬯᬄᬦᬾᬩ᭄ᬭᬬᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬲᬋᬂᬮᬦ᭄ᬯᭀᬂᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬩ᭄ᬦᭂᬄᬫᬚ᭠ᬮᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄ᬜᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶ᭞ᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬃᬬ᭄ᬬᬳᬬᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬢ
[᭙ 9A]
ᬦᬲ᭄ᬯᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬭᬶᬂᬤᬾᬲᬤᬺᬲ᭄ᬢᬦᬕᬭᬶ᭞ᬤᬃᬫᬬᬸᬤᬲ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬫᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬗ᭄ᬮᬶᬂᬫᬜᭂᬮ᭄ᬲᭂᬮ᭄ᬳᬯᬓ᭄᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬓᬾᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬢᬦᬶᬩᬕ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬦᬸᬮᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭟᭐᭟ᬳᬬ᭄ᬯᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄ
ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬲᬶᬭ᭞ᬧᬦᬶᬢᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬫᬓᬯᬶ᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬓᬢᬦᬓᬲᬄ᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬳᬯᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲ᭄ᬢᬧᬬᬂᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹ᭞ᬳᬶᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬳ᭄ᬤᬘᬳᬶᬫᬫᬶᬯᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮ
ᬓᬾᬢᭀ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬦᬸᬫᬤᬶᬚᬢ᭄ᬫ᭟᭐᭟ᬘ᭄ᬦᬶᬓ᭄ᬢᬸᬯᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬫᬢᬧ᭞ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬋᬱᬶ᭞᭠ᬲᬹᬬ᭄ᬬᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᭂᬂᬍᬫᬄ᭞ᬓᬶᬃᬢ᭄ᬣᬶᬬᬂᬳᬯᬓᬾᬚᬦᬶ᭞ᬳᬸᬭᬶᬧᬾᬫᬗᬦ᭄ᬢᬶᬳᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬂᬗᬯᬗᬸᬦᬬᬸ᭞ᬳᬶ
ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬢᬸᬫᬸᬲ᭄ᬮᬦᬸᬲ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬫᭀᬮᬶᬄᬓᬲᬸᬡ᭄ᬬᬢᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬭᬚᬩ᭄ᬭᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬸᬩᭀᬦ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄ᬲ᭄ᬬᬢᬮᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬜᬤ᭄ᬬᬫᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬶ