Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]

ᬢ᭄ᬫᬲ᭄ᬮᬶᬬᬸᬭᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦᬓ᭄ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬜᬶᬗᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬜᭀᬦ᭄ᬤᭀᬂᬍᬫᬸᬄᬧᬗ᭄ᬳᬶᬤ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬕᬶᬦᬦᬾᬧᬤᬳᬬᬸ᭞ᬢᬬᬸᬗᬦᬾᬫᬕᭀᬮᬾᬭᬦ᭄᭞ᬦᬜ᭄ᬚᭂᬓᬶᬦ᭄ᬕᭀᬗᬾᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸ
ᬧᬸᬢᬶᬓᬂᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬭᬳᬶᬦᬢᬢᬲ᭄ᬓᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬫ᭄ᬤᬮ᭄ᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬧᬸᬦᬂᬧᬦᬗ᭄ᬓᬶ᭠ᬮᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬮᬲᬶᬭᬵᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬪ᭠
ᬖᬯᬦᬶᬮᭀᬘᬡ᭄ᬦ᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬓᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬾᬲᬦᬾ᭞ᬓᭂᬤᬲ᭄ᬕᬮᬂᬢᬦ᭄ᬫᬫᭂᬗᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬫᭂᬓᬮᬗᬦ᭄ᬢᬾᬚ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬗᬾᬳᬶᬦᬩ᭄ᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬫᬵᬢᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄᭞
ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬢ᭄ᬭᬸᬫᬗ᭄ᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬦᬶᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬭᬸᬦᬯᬸᬲᬦᬾᬯᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬸᬂᬧᬸᬂᬤᬸᬭᬸᬂᬓᬭᬯᬸᬳᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬘᬳᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬫᬘᬭᬸᬩᬦ᭄ᬩᬜᬓ᭄ᬮ᭠
[᭔ 4A]
ᬦᬂ᭟᭐᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲᬫᬶᬫᬮ᭄ᬯᬭᬦ᭄᭞ᬲᬯᭂᬗ᭄ᬓᭀᬦ᭄ᬤᬾᬲᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᬶᬮᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃᬫᬗᬸᬦ᭄ᬘᬭᬸ᭞ᬫᬓᬓᭀ
ᬩᭀᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬭᬄ᭞ᬲᬜ᭄ᬚᬢᬦᬾᬢᬢᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬾᬓᬮ᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬘᬭᬸᬫᬮ᭄ᬯᬭᬦ᭄᭟᭐᭟ᬤᬸᬃᬫ᭄ᬫ᭟ᬓᬯᬃᬦᬳᬲᬶᬭᬲᬂᬭᬚᬦᬯᬸᬱ᭞ᬳᬕᬸᬗᬾᬭᬶᬂᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶ᭞ᬫᭀᬫᭀᬦᬾᬓ
ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬵᬫ᭄ᬩᬓᭂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬾᬯᬢ᭄ᬯᬭᬋᬱᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭞ᬳᬯᬓᬾᬧᬮᬶᬂᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬧᬲ᭄ᬫᭂᬗᬦ᭄ᬗᬳᬸᬫᬭᬤᬯᬸᬄᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬤᬦᬾᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬩᬮ᭠
ᬯᬤ᭄ᬯ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬓᬮᬫᬹᬃᬓ᭄ᬓ᭞ᬫᬜ᭄ᬘᬧᬸᬗ᭄ᬕᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬭᬚᬦᬯᬸᬲ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬶᬗᬶᬧᬢᬶᬄ᭟᭐᭟ᬤᭀᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬩ᭄ᬮᬶᬩᬳᬸᬦᬶᬗᭂᬳᭀᬃᬢ᭄ᬣ᭞ᬤᬶᬳᬬᭀᬤ᭄ᬬᬭᬢᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬢᬶᬩ᭠