Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭕ 35B]
᭓᭕
ᬪᬣᬭᬰᬶᬯᬓᭀᬘᬧ᭞ᬭᬯᬸᬳᬾᬫᬳᬯᬦ᭄ᬦᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬩᬡ᭄ᬥᬬᬸᬢᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓᬭᬶᬫᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬦᬸᬦᬲ᭄ᬕᬸ᭠
ᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬦᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬫᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓᬶᬦ᭄᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯ᭟᭐᭟ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬪᬣᬭᬰᬶᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬫᭂᬗᬚᭂᬗᬶᬦ᭄᭞ᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬯᬳᬸᬫᬭᬢ᭄ᬗᬄ᭠
ᬯᭂᬗᬶ᭞ᬲᬂᬋᬱᬶᬗᬲ᭄ᬢᬯᬲᬫᬶ᭞ᬤᬲ᭄ᬭᬳᬶᬦᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬦᬯᬸᬲᬫᬍᬘᬢ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦᬼᬯᬶᬄ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭ᭞ᬲᬫᬶᬗᬬᬢ᭄ᬱ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬦᬸᬮᬶᬢᬶᬦᬶᬃ
ᬢ᭄ᬣᬦ᭄᭞ᬲᬂᬤᬾᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬤᬾᬯᬶᬤᬺᬲ᭄ᬢᬦᬮ᭞ᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬫᬓᬤᬶ᭞ᬭᬳᬶᬦᬢᬢᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬪᬣᬭᬰᬶᬯᬳᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬩᬯᬡ᭄ᬦ᭄ᬦ᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ
[᭓᭖ 36A]
ᬓᬯᬶᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬩᬩᬯᭀᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸᬢᬫ᭟᭐᭟ᬳᬤᬶᬭᬖᬸᬩ᭄ᬮᬶᬚᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬬᬄᬳᬸᬢᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬤᬶ᭞ᬳᬤᬶᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬳᬬᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬤᬢᬸᬳᬤᬶᬫᭂᬗᬕᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳ᭠
ᬤᬶᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬤᬶᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬳᬤᬶᬫᬧᬭᬩ᭄ᬲᬂᬤᬲᬭᬢ᭄ᬣ᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬫᬮᭂᬃ᭠ᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬮᬶᬫᬤᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬤᬲᬵᬕᬸᬡ᭄ᬦ᭟᭐᭟ᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬢ᭞᭠
ᬍᬗ᭄ᬓᬵᬦ᭄ᬕᬭᬶᬓᬂᬦᬫᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬭᬶᬂᬚᬩ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶᬫᬜᬓ᭄ᬲᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬩᬦ᭄ᬤᬬᬸᬢ᭄ᬣᬓᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬳᬬᭀᬤ᭄ᬬᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬭᭂᬗᬦ᭄ᬲᬂᬤᬲᬭᬢ᭄ᬣ᭞ᬲᬯᬸᬳᬶ᭠
ᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬫᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯ᭟᭐᭟ᬕ᭄ᬫᬸᬄᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬂᬦᬕᬭ᭞᭠ᬦᬾᬭᬶᬂᬳᬬᭀᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬕᬭᬶ᭞ᬢᬦᬦᬯᭀᬂᬫᬩᬓᬂᬳᬶᬃᬲ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬗᬶᬤᭂᬧᬓᭂᬦ᭄ᬯᬶᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬂᬤᬲ