Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭓ 23B]
᭒᭓
ᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬘᬂᬘᬂ᭞ᬭᬶᬧᬲᬶᬲᬶ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬶᬤᬫᬮᬩᬸᬄ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬦ᭄ᬬᬧᬸᬮᬂᬫᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬦᭂᬤᬸᬦᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬫᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬂ᭞ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬓᬮᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓᬶᬗᬶ
ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬲᬢᭂᬓᭂᬤᬶᬚᬸᬫᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲᬾᬧᭀᬢ᭄᭞ᬲᬳᬫᭂᬦᬩ᭄ᬤᬩᬂᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬲᬂ᭠ᬭᬖᬸᬓᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬩᬮᬾᬫᬮᬂᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭠
ᬜᬳᬶᬳ᭄ᬮᬸᬄ᭞ᬘᬦᬂᬳᬢᬸᬭᬂᬜᬳᬶ᭞ᬫᬾᬦ᭄ᬓᬮᬶᬓᬶᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬂᬭᬖᬸᬘᬦᬂ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ᭞ᬫᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄ᬭᬬᬸᬦᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬓᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬳᬾᬦᬓ᭄ᬤᬾᬦᬶᬭ
ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬭᬢᬸᬤᬾᬯ᭞ᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬭᬢᬸᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬂᬭᬕᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦᬾᬫᬦᬶᬫᭂᬚᬮᬦ᭄᭞ᬦᬶᬭᬲᬸᬓ᭞ᬦᬶᬭᬤᬶᬦᬶᬫᬤᬸᬦᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀ
[᭒᭔ 24A]
ᬘᬧᬲᬸᬩᬲᬜ᭄ᬚ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬫᬫᬸᬜᬶ᭟᭐᭟ᬦᬾᬢᬾᬜᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ᭞ᬓ᭄ᬫᭂᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬮᬸᬄᬫᬗᭂᬜ᭄ᬚᬶᬢ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬦᬾᬓᬶᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬫᬗᭂᬩᬢᬂᬧᬫ᭄ᬭᬫᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶ
ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬗᬩᬲᬸᬮᬸᬄ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬮᬸᬕᬺᬭᬶᬂᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭞᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬫᬮᬶᬄᬭᬯᬸᬄᬧᬲᭀᬤᬬᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ᭞ᬲᬳᬗᬢᬸᬭᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬦᬫ᭄ᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬲ
ᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬭᬬᬂ᭞ᬓᬯᬸᬮᬜ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᭂᬳ᭞ᬓ᭄ᬦᬶ᭠ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬲᬦᬾᬓᬶᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶ᭞ᬲᬭᭂᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬢᬦ
ᬲ᭄ᬯᬾᬯᬸᬲ᭄ᬲᬜ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬫᬭᭂᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂ᭞ᬳᬬᬢ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬳᬕᬸᬗᬾᬭᬶᬂᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢ᭄ᬣᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬫᬳᬸᬃᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ