Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭒ 22B]
᭒᭒
ᬧᬲᬶᬲᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬭᬶᬓᬭᬢᬸᬫᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬫᬗᬃᬲᬬᬂ᭞ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬭᬢᬸᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬓᬮ᭄ᬬᬚᬸᬭᬕᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬭᬢᬸᬫᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬩᬩᬯᭀᬲᬾ᭞ᬓ᭄ᬦᬶᬫᬜᬶᬤᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬘᭀᬓᭀ
ᬭᬶᬤᬾᬯᬫᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬭᬯᬸᬄᬓᬚᬯᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬦᬸᬮᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬚᬦᬶᬓᬵᬳᬶ᭞ᬧᬘᬂᬮ᭄ᬬᬲ᭄ᬫᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢ
ᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬫᬘᬂᬘᬂ᭞ᬕᬯᭀᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸᬲᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢ᭄ᬥᬸᬦ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬩᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬜᬧ᭞ᬳᬶᬤᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲ᭠
ᬧᬲᬶᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬭᬯᬸᬄ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭞ᬚᬕᬶᬓᬶᬚ᭞ᬳᬬᬢ᭄ᬧᬮᬸᬗᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬾᬫᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬧᬭᬭᬕᬬᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬫᬦᬶᬭᬳᭀᬓ
[᭒᭓ 23A]
ᬦ᭄ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣ᭞ᬭᬶᬗᬬᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬓᬂᬕᬭᬶ᭞ᬫᬦᬶᬭᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬳᬶᬤᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄᭞ᬓᬯᬶᬱ᭄ᬩᬸᬮᭀᬓᬳᬶᬤᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬤᬶᬚᬚᬭᬳᬦ᭄᭞
ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢ᭄ᬣᬶ᭟᭐᭟ᬚᬦᬶᬦᬶᬭᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬓᬮᬲᬩ᭄ᬭᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬗᬮᬶᬄᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬓᬃᬲ᭄ᬲᬬᬂᬘᭀᬓᭀᬭᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬾ
ᬯᭂᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬢᬸᬤᬾᬯ᭞ᬦᬾᬗᬶᬗᭀᬦᬶᬦ᭄ᬭᬢᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬍᬯᬶᬄ᭟᭐᭟ᬳᬚᬶᬦᬾᬭᬢᬸᬤᬦᬯ᭞ᬓᬲ᭄ᬬᬕᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬲᭂᬭᬶᬂᬫᬮᬮᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᬫᬦ᭄ᬳᭀᬮᬲ᭄᭞ᬦᬶᬭᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬳᬶ
ᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬮᬬᬃ᭞ᬗᬢᭂᬗᬳᬂ᭞ᬧᭂᬮᬬᬭᬾᬦᬭᬶᬲ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦᬭᬶᬂᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶ᭠