Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬓ᭄ᬤᬯᬢ᭞ᬭᬢᬸᬤᬾᬯ᭞ᬮᬘᬸᬃᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧ᭄ᬚᬄᬤᬸᬓᬶᬂᬭᬭᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭟᭐᭟ᬓᬳᬸᬚᬦᬦ᭄ᬓᬧᬦᬲᬦ᭄᭞ᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶ᭞ᬤᬶᬳᬮᬲᬾᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲ᭄ᬤᬶᬄ᭞
ᬳᬤᬢᭀᬫᬘᬦ᭄ᬓᬢ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬸᬃᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᭀᬓᬳᭀᬚᭀᬕ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸ᭠ᬓ᭄ᬲᬂᬭᬚᬧᬸᬢᬺᬭᬖᬸ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬧ᭄ᬭᬦᬫ᭄ᬬᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬫᬮᬶᬄᬲᬂᬭᬖᬸ᭠
ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬓᬶᬫᬘᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬄᬳᭀᬮᬲᬸᬚᬢᬶ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬚᬕᬶᬓᬶᬚ᭞ᬧᬮᬸᬗᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬢᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞
ᬫᬦᬶᬭᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶ᭟᭐᭟ᬗᬮᬶᬄᬧᬘᬂᬳᬶᬯᬓ᭄ᬳᬶᬯᬓᬦ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬰᬸᬭᬦᬶᬭᬦᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬾᬯ᭞ᬭᬶᬂᬲᬸᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬓ᭠
[᭒᭒ 22A]
ᬢᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬦᬯ᭞ᬫᬤ᭄ᬯᬾᬧᬸᬢᬺᬳᬲᬶᬓᬶ᭟᭐᭟ᬫᬧᬸᬭᬶᬢᭂᬗᬳᬶᬗ᭄ᬳᬮᬲ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬤᬬᬸᬢ᭞ᬧ᭄ᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬭᬶᬂᬦᬕᬭᬲᬗ᭄ᬭᬂᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬘᭀ᭠
ᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬗᬃᬲ᭄ᬲᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬲᬗᬬᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬩᬬᬦᬾᬳᬶᬮᬗ᭄ᬕᬭᬕᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬮᬶᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬲ᭄ᬮᬢ᭄ᬧᬲᬶᬄ᭞ᬳᬶᬫᬘ
ᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬜ᭄ᬚᬢ᭄ᬫ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᬮᬸᬃ᭞ᬲᬤ᭄ᬬᬗᬮᬄᬳᬸᬧᬚᬶᬯ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬓᬂᬦᬫᬶ᭟᭐᭟ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬤᭂᬳ᭞ᬓᬮᬶᬄᬤᬶᬭᬶ᭞᭠
ᬓᬭᬶᬩᬚᬂᬩᬚᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬲᬦᬾᬓᬶᬯᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬦᬾᬓᭂᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬦᬾᬧᬶᬦᬶᬄᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬗ᭄ᬮᭀᬤᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄ