Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
᭑᭘
ᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬭᬭᬶᬲᬂᬭᬶᬂᬕᬦ᭄ᬤᬯ᭄ᬲᬶ᭞ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬥᬺᬲ᭄ᬢᬦᬮ᭞ᬲᬧᬋᬓᬦ᭄ᬲᬫᬶᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬭᬖᬸᬓᬭᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬤᬡ᭄ᬥᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗ
ᬲᬾᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬲ᭄ᬯᬬ᭄ᬬ᭞ᬲᬋᬂᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬭᬚᬬ᭟᭐᭟ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬲ᭄ᬯᬭᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᭀ᭠ᬤᬮ᭄᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬦᬧᬓ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬶᬚᬦᬶᬫᬸᬮᬶᬄ᭞
ᬢᬸᬢᬸᬢᬶᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬚᬦᬶ᭞ᬓᬯᬶᬲ᭄ᬦᬸᬮᭀᬓᬫᬗ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ ᬧᬋᬓ᭄ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳ᭄ᬬᬂᬰᬶᬯ᭞ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬫᬮᬸᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬤᬶᬦᬶ᭞ᬤᬶᬲ᭄ᬯᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶᬓᬯᬶᬩᬯᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬾᬕᬃᬓ
ᬬᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬲ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬮᬦᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬗ᭄ᬓᬸᬩᬸᬫᬶ᭞ᬧᬘᬂᬢᬸᬮᬓ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶ᭞ᬫᬧ᭄ᬭᬫᬶᬲ᭄ᬯᬭᬶᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬶ᭞ᬳᬳ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬫᬸᬧᬸᬓᬸᬮᬗᬸ᭞ᬫᬯᬮᬶᬓᬤᬶᬓᬸᬦ᭞
[᭑᭙ 19A]
ᬤᬸᬓᬾᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬰ᭄ᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬧᬤ᭞ᬲᬸᬓᬦᬾᬤᬶᬯᬶᬲ᭄ᬦᬸᬮᭀᬓ᭟᭐᭟ᬲᬗᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬲᬫᬶᬫᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬓᬤᬶᬲᬂᬯᬢᭂᬓ᭄ᬢᬧ᭞ᬲᬂᬦᬣᬦᬸᬮᬶᬳ
ᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬮ᭄ᬬᬗᬂᬓᬬᬸᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬘᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬦᬸᬮᬶᬫᬫ᭄ᬯᬶᬢ᭄᭞ᬢᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬲ᭄ᬭᬫᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸ
ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶᬫ᭄ᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬤᬾᬯᬶᬤᬺᬲ᭄ᬢᬦᬮ᭞ᬫ᭄ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬲᬮᬶᬂ᭠ᬢᬫ᭄ᬩᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬶᬚ᭄ᬭᭀᬧᬸᬭᬶ᭞ᬓᭀᬘᬧᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹ᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕ᭠
ᬦ᭄᭞ᬪᬖᬯᬦᬭᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬲᬋᬂᬮᬮᬶᬫ᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬯᬦᬾᬓᬸᬫ᭄ᬥᬧ᭄ᬕᬮᬂ᭟᭐᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭ᭠ᬪᬹᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬩᬕᬯᬦ᭄ᬯᭂᬭᬲ᭄ᬧᬢ᭄ᬣᬶ᭞ᬬᬂᬦᬭᬤᬫᬜᬤᬗᬂ᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬧ᭄ᬯᬢᬶ