Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬲ᭄ᬓᬧᬸᬭ᭞ᬯᭂᬗᬶᬓᭀᬘᬧᬦᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢᬢᬲ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭞ᬲᬂᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬫᭂᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬦᬸᬮᬶᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬧᬺᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬲᬫᬶᬭᬯᬸᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄
᭞ᬤᬸᬄᬯᬥᬡ᭄ᬥ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬗᬸᬦ᭄ᬳᭀᬫ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬫᬜᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬸᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬳᬚᬶ᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬘᬳᬶᬓᬾᬚᬦᬶᬗᬮᬶᬄ᭞ᬫᬘᬸᬭᬶᬳᬸᬧᬘᬭᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫ
ᬓᬫᬶᬯᬄᬓᬬᬸᬘᬦᬡ᭞ᬩᬶᬮᬦᬖᬲᬭᬷᬲᬫᬶ᭞ᬯᬶᬮᬗᬦ᭄ᬜ᭞ᬓᬢᬄᬧᬥᬜᬢᬸᬲ᭄ᬲᭀᬮᬲ᭄᭟᭐᭟ᬳᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳᬶᬧᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬰ᭄ᬭᬶᬪᬹᬨᬣᬶ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬭᬢᬸᬓᬃᬲᬬᬂ᭞ᬲᬂᬦᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞
ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧ᭄ᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬘᬳᬶ᭞ᬲᬳᬢᬂᬫᬮ᭄ᬯᬂᬲᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᭂᬓᬧᬺᬧᭂᬓᬦ᭄᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬕᬳᬾᬧᬘᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬧᬶᬲᬦᬦ᭄᭞ᬘᬳᬶᬫᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦᬂᬓᬸᬡ᭄ᬥ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬓᭀᬘᬧ᭞ᬚᬸᬫ᭄ᬦᭂᬂᬭᬶᬂᬤᬺᬲ᭄ᬢ᭠
[᭑᭑ 11A]
ᬚᬸᬢᬶ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬫᭂᬗᬕᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬳᬯᬸᬕ᭄ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬦᬖᬯᬦ᭄ᬯᬭᬲ᭄ᬧᬣᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬜᬬᬚᬬᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬳᬤᭂᬕ᭄ᬩᬸᬨᬣᬶ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᬭᬶᬢ᭞ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ
ᬓᬂᬩᬶᬲᬾᬓ᭟᭐᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬧᬸᬭ᭞ᬩᬸᬩᬃᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬯᭀᬂᬤᬺᬲ᭄ᬢᬚᬸᬢᬶᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬫᬢᬸᬮᬓ᭄ᬲᬫᬶᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬢᬢᬲᬼᬫᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬧᬜᬬᬚᬬᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂ᭞ᬲᬳᬸ᭠
ᬧᬓᬭᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬫᬶᬫᬓ᭄ᬢᬩᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬢᬸᬮᬓᬵᬬᭀᬤ᭄ᬬᬧᬸᬭᬶ᭞ᬗᬢᬸᬭᬂᬓᬬᬸᬘᬦᬡ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬨᬣᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬯᬸᬲ᭄ᬭ
ᬯᬸᬄ᭞ᬚᬸᬫᬸᬚᬸᬕ᭄ᬳᬦᬾᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬹᬦᬸᬚᬸᬓᭂᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬧᬸᬦᬂ᭞ᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬫ᭄ᬯᬂᬓᬲᬢ᭄ᬭ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬳᬚᬶ᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭠