Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-b-300ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬦᬭᬧᬢᬶ᭞ᬳᬶᬤᬗᭀᬤᬕᬂᬲᬫᬶ᭞ᬳᬸᬤᬸᬄᬳᬤᬶᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾᬚᬦᬶᬳᬤᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬓᬬᭀᬤ᭄ᬬᬧᬸᬭᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭟᭐᭟ᬢᬦᬓᬘᬭᬶᬢᬾᬂᬫᬃᬕ᭞ᬭᬯᬸᬄ
ᬭᬶᬗᬬᭀᬤ᭄ᬬᬧᬸᬭᬶ᭞ᬤᬸᬫᬸᬦᬸᬂᬳᬦᬾᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬂᬦᬣᬲ᭄ᬥᭂᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬢᬶᬄᬲᬸᬭᬚᬬᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᭂᬲᬾᬗᬶᬦ᭄ᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬦ
ᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬫᭂᬦᬾᬓᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬲᬶᬦᬾᬗᬦᬸᬮ᭄ᬬᬵᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬫᭂᬦ᭄ᬤᬓᬶᬂᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮᬳᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬲᬶᬭᬓᬓ᭄ᬬ᭞ᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬵᬫᬢᬸᬃᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬲᬶᬭᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬭᬶᬗᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭ᭠
ᬪᬹ᭞ᬲᬸᬫᬦ᭄ᬤᬶᬂᬮᬦᬶᬧᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬦᬢ᭄ᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬓᬓ᭄ᬬ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬭᬗᬤᭂᬕ᭄ᬦᬢ᭄ᬬ᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬯᬸᬄᬢᬤᬳᬦ᭄᭞ᬳᬦᬤᬄᬲᬶᬭᬲᬗ᭄ᬳᬚᬶ᭞ᬳᬶᬤᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬤᬳᬤᬤᬄ᭞ᬲ
[᭑᭐ 10A]
ᬭᬶᬂᬮᬦ᭄ᬭᬓ᭄ᬭ᭄ᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬧᬭᬓᬯᬸᬮᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬾᬦᬓ᭄ᬢᬲᬶᬭᬳᬦᬬᬸᬩ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬭᬲᬳᬸᬢᬫ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬦᬚᭂᬗᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬭᬶᬦᬲᬬᬂ᭞ᬢᬦᬓᬸᬭᬂᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬳᬸᬮᬫ᭄᭟᭐᭟ᬲᭀᬮᬳᬶᬂᬭᬢᬸ᭠
ᬳᬸᬢᬫ᭞ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬳᬬᬸᬳᬍᬧ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬢᬢᬩᬸᬳᬦ᭄ᬳᬮᬸᬲ᭄ᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬕᬬᬸᬂᬧᬾᬦ᭄ᬤᬾᬢᬾᬦᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬳᬾᬩᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄᬫᬸᬳᬸᬕ᭄᭞ᬳᬦᬶᬜ᭄ᬚᭀᬳᬶᬂᬮ
ᬮᬾᬬᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬓᬓᬶ᭞ᬤᬾᬦᬶᬭᬲᬫᬳᬭᬭ᭄ᬬᬦ᭄᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬸᬲᬦ᭄ᬳᬦᬤᬄ᭞ᬦᬾᬜᭀᬓᭀᬃᬫᬜᬕ᭄ᬚᬕ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬾᬗᬾᬓ᭄ᬫᬢᬦᬾᬲᬾᬗᬢ᭄᭞ᬦᬜ᭄ᬚ
ᬓᬶᬦ᭄ᬕᭀᬗᬾᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬫᬮ᭄ᬯᬭᬦᬾᬫᬩᬮᬶᬄ᭞ᬧᬥᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬳᬸᬫᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬣᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬓᬤᬸᬦᬸᬗᬦ᭄ᬓᭂᬫᬘᬳᬶ᭞ᬓᬾᬦᬶᬧᬢᬶᬄ᭞ᬲᬸᬭᬚᬬᬫᬤᬸᬦᬸᬗᬦ᭄᭟᭐᭟ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬭᬶ