Kaca:Bali-lontar-gaguritan-bahligya-300ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬓᬂᬓᬺᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬫᬦ᭄ᬫᬸᬳᬬᬸ᭞ᬲᬮᬄᬧᬭᬵ᭞ᬢᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬦᬾᬜᬮᬦᬂ᭚ᬬᬚ᭄ᬜᬦᬾᬢᬢᬦ᭄ᬧᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬢᬢᬸᬚᭀᬦᬾᬲᬮᬄᬧᬭᬵ᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬗᬵᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤᬵᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬚᬮᬭᬦ᭄ᬓᬾᬃᬢ᭄ᬢᬶᬦᬾᬋᬫ᭄ᬩ
ᬢ᭄᭞ᬧ᭄ᬥᬲᬂᬫᬮᬸᬗ᭄ᬯᬲ᭄ᬯᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫᬗ᭄ᬤᬵᬢᬦ᭄ᬲᬮᬄᬤᬸᬦᬸᬂ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬬᬚ᭄ᬜᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬯᬓ᭄᭚ᬓᬳᬸᬘᬧ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬚᬢᬷ᭞ᬢᬦᬦᬵᬨᬮᬦᬶᬂᬬᬚ᭄ᬜᬵ᭞ᬨᬮᬵᬭᬳᬬᬸᬦᬾᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭞ᬨᬮᬵᬳᬮᬦᬾ
ᬗᬋᬧᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵᬓᬚᬭᬶᬂᬗᬚᬶ᭞ᬫᬢᬗ᭄ᬬᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬵᬢᬸᬳᬸ᭞ᬫᬭᬶᬢᬢᬲ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬭᬕᬵᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬢ᭄ᬢ᭄ᬬᬵ᭚ᬓᬸᬫᬶᬭᬶᬫ᭄ᬤ᭄ᬬᬸᬲ᭄ᬓᬸᬫᬮᬶᬕᬶ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬩᬸᬩᬸᬃᬲᬲᬸᬃᬯᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬧᬶᬢᬭᬵᬓᬢᬸᬃ᭞ᬫᬯᭂᬯᭂᬄ
ᬳᬶᬯᬓᬶᬯᬓᬦ᭄᭞ᬦᬲᬶᬮᬶᬯᭂᬢᬾᬩᬶᬦᬕᬶ᭞ᬲᬦᬾᬓᬢᬹᬃᬭᬶᬂᬮᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬓᬸᬢᬫᬬᬂ᭞ᬫᬓᬧᬦᬯᬸᬭᬦ᭄ᬤᬯᬓ᭄᭚ᬲᬾᬓᬢ᭄ᬧᬶᬢᬸᬧᬶᬕᬸᬂᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗᬤᭂᬕᬂᬧᬸᬲ᭄ᬱ᭄ᬧᬵᬮᬶᬗ᭄ᬕᬵ᭞ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬲᬓᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬵᬳᬶ
[᭑᭐ 10A]
ᬓᬸ᭞ᬭᬯᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬾᬲᬤᬫ᭄ᬧᬢ᭄ᬬᬵ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬩᬘᬓᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬲᬦᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬵᬭᬶᬂᬧᬯᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬬᬚ᭄ᬜᬬᬂ᭞ᬲ᭄ᬥᬸᬓᬾᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬓᬢᬵᬦ᭄᭚ᬧᬶᬕᬸᬂᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬾᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬕᬳᬂᬭᬶᬂᬧᭀᬲᬤ᭄ᬬᬵ᭞ᬳᬃᬬ᭄ᬬᬲᬾᬓ
ᬢ᭄ᬢᬶᬕᬵᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬤᬺᬬᭀᬦᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᬳᬂ᭞ᬲᬢᬸᬲᬗᬂᬤᬰᬵᬓᬮᬶᬄ᭞ᬭᬯᬶᬂᬳᬃᬬ᭄ᬬᬵᬯᬸᬲ᭄ᬫᬧᬶᬕᬸᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬲᬢᬸᬲᬗᬂᬤᬰᬵᬤᬤ᭄ᬯᬵ᭚ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬤᬰᬵᬧᭀᬳᭀᬲ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬾᬫᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬘᬦᬵ
᭞ᬗᬯᬾᬲ᭄ᬣᬦᬵᬩᬸᬓᬸᬃᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᭀᬧᬘᬭᬵᬧᬥᬗᬃᬬ᭄ᬬᬵᬦᬶᬦ᭄ᬲᬫᬶᬫᬲᬶᬓᬶ᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬚᬶᬦᬾᬓᬢᬹᬃ᭞ᬭᬶᬂᬜᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬵᬫᬸᬧᬸᬢᬂ᭚ᬢ᭄ᬥᬸᬦ᭄ᬜᬸᬘᬶᬳᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬗᬸᬘ
ᬱ᭄‌ᬭ᭄ᬯᬵᬳᬸᬮᬦ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬢᬂᬤᬶᬦᬵᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬧᬦᭂᬕ᭄ᬢᭂᬕᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬜᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬳᬵᬗᬸᬗ᭄ᬕᬳᬂᬲᬸᬦ᭄ᬤᬭᬷ᭞ᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬩ᭄ᬭᬢᬵᬓᬺᬢᬶᬳᬬᬸ᭞ᬭᬶᬂᬧᬜᬸᬘ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬗᬯᬶᬢᬂᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬᬵᬲᬚ᭄ᬬᬵ᭚ᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬗᬂᬤᬕᬶᬂᬓᬲᬸᬘᬶ᭞ᬫ